maandag 26 december 2011

Afvalinzameling Leende

Met ingang van 1 januari 2012 verandert het een en ander met betrekking tot het inzamelen van afval. Zie voor informatie over de afvalkalender:
http://afvalkalender.heeze-leende.nl/contact

zaterdag 24 december 2011

ED 24-12: Acht projecten dingen mee naar titel "KERN MET PIT"

KERN MET PIT:
Acht regionale projecten van bewoners om hun leefomgeving op te leuken, dingen mee naar de titel "Kern met Pit". Daar hoort een prijs bij van duizend euro bij. In totaal dingen 23 ideeën uit Noord-Brabant mee.
Dorpsraad Leende heeft hiervoor ook een project aangeleverd, t.w. een wandelpad langs de Aa met voldoende zitgelegenheden. Zie de volgende site:
http://www.kernmetpit.nl/Projecten/137225.aspx
Volgens het bericht in het ED wordt het project op zaterdag 14 januari 2012 gepresenteerd aan de jury van "Kern met Pit". De jury zal bekend maken welke projecten tot de wedstrijd worden toegelaten. Als die plannen binnen een jaar worden gerealiseerd, wordt het geld (1000 euro) uitgekeerd.
We houden u op de hoogte! 

woensdag 21 december 2011

Dorpsraad Leende op TWITTER

Vanavond hebben we als PR Commissie bij elkaar gezeten met de bedoeling een "strategie" ontwikkelen waarmee we (nog) meer inwoners in Leende kunnen bereiken. Omdat onze "jongeren" ook tot onze doelgroep horen en zij veel via social-media communiceren, hebben wij vanaf vandaag een TWITTER account.
Dus zoek op twitter naar @DorpsraadLeende en meld je aan als volger!!
Verder is het de bedoeling dat we enkele keren per jaar een nieuwsbrief uit gaan geven.
Kortom de Dorpsraad Leende wil in 2012 met "jullie" in contact komen. http://www.twitter.com/DorpsraadLeende

zaterdag 17 december 2011

Rapportage Dorpsavond met Volksraadpleging

Nogmaals de rapportage over de Dorpsavond met volksraadpleging:

http://tiny.cc/iqk6m

opm: Ik ben er niet zeker van dat het werk. Laat dit even weten dan stuur ik u via email het document.

Ger Geurts
commissie PR

maandag 12 december 2011

NL DOET!!!

Graag verwijzen u naar de site www.nldoet.nl
NL DOET is de laatste twee jaar uitgegroeid tot een landelijk fenomeen. Het Oranje Fonds verwacht dat  NL DOET dit jaar wederom groeit in het aantal locaties waar mensen de handen uit de mouwen gaan steken. We hopen dat u meedoet. Een paar cijfers: er zijn bijna 1.000 klussen aangemeld op www.nldoet.nl, dit is ruim twee maal zoveel als afgelopen jaar op hetzelfde moment. Ruim 200 intermediairs zetten zich in om van NL DOET 2012 een succes te maken. We hebben burgemeesters, wethouders, ambtenaren, bedrijven en scholen gewezen op NL DOET en gevraagd om 16 en 17 maart 2012 vast in hun agenda te zetten. NL DOET lijkt nog ver weg, maar achter de schermen is er al veel activiteit!
Als Dorpsraad Leende willen wij hieraan meewerken. Wij vrage aan buurtschappen / verenigingen om ideeën aan te leveren die we dan gezamenlijk gaan volbrengen!!!
Laat het ons horen!!

maandag 28 november 2011

Wedstrijd Kern met Pit

DR Leende heeft ingeschreven voor een wedstrijd Kern Met Pit, georganiseerd door Koninklijke Heide Maatschappij. Het doel is om binnen één jaar een project te realiseren ter verbetering van de leefomgeving. Lukt dit dan levert het project euro 1000,-- op.
DR Leende wil langs de Aa een goed begaanbaar wandelpad realiseren met een rustplek. Het pad maakt een ommetje vanuit het dorp langs het water mogelijk. Een nieuwe belevenis voor bewoners, scholieren en toeristen. Zie onderstaande link voor bijzonderheden.
http://www.kernmetpit.nl/Projecten/137225.aspx

vrijdag 4 november 2011

Leefbaarheidsagenda

Via onderstaande link kunt u de leefbaarheidsagenda van de Dorpsraad Leende inzien. Tijdens de DORPSAVOND op 1 november a.s. zullen deze ook ter inzage liggen.

Leefbaarheidsagenda:
"sorry de koppeling werkt niet naar behoren. We zoeken naar een oplossing. Als u een email stuurt dan sturen wij de agenda per kerende post op!"

donderdag 3 november 2011

Dorpsavond

Op dinsdag 1 november 2011 werd in Herberg de Scheuter de "DORPSAVOND" gehouden. Op de agenda stonden twee belangrijke onderwerpen, t.w. de Leefbaarheidsagenda en een raadpleging over het Centrumplan. Met 10 stembriefjes kon men een stem uitbrengen over 45 "actiepunten". Een belangrijk deel van het publiek koos voor levendigheid dmv terrasjes en een kiosk of buitenpodium. Opvallend was ook dat veel aanwezigen het liefst de school aan de Breedvennen ziet met daarbij de bouw van een gymzaal. Ook is er duidelijk behoefte aan multifunctionele zalen voor culturele activiteiten. Binnenkort komt de uitslag op deze site.

zaterdag 15 oktober 2011

Dorpsavond

Dorpsraad Leende organiseert haar jaarlijkse Dorpsavond:
Dinsdag 1 november 2011
Herberg de Scheuter
Aanvang 20.00 uur
Agenda:
1) Presentatie Leefbaarheidsagenda
2) Informatie over het nieuwe Centrumplan met een "volksraadpleging"

De avond, georganiseerd door de Dorpsraad Leende, wordt bijgewoond door Liesbeth Ponsen (Projectleider) en Wilma van der Rijt- van der Kruis (Wethouder). 

U MAG DEZE AVOND NIET MISSEN !!!

donderdag 6 oktober 2011

Analyse Verkeerslichten Valkenswaardseweg

Oktober 2011: Eerder dit jaar is aan de Dorpsraad Leende gevraagd om een bijdrage te leveren bij het in kaart brengen van de problemen rondom het verkeerslicht aan de Valkenwaardseweg.  Deze opdracht is opgepakt door de heren G. de Jong en W. Heemskerk van ons cluster Verkeer. Hun bevindingen zijn besproken met de leden van de Dorpsraad en met betrokkenen in ons dorp. Het eindrapport “Analyse verkeerslichten Valkenswaardseweg” is inmiddels aangeboden aan de verantwoordelijke beleidsmedewerker Verkeer en wethouder J. van Bree. DR Leende rekent erop dat zij en onze burgers op de hoogte gehouden worden van de te nemen vervolgstappen. Zie hieronder de opgemaakte analyse:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B9l8GDd8ugWqMDc2MjVmMzAtZDJjMS00Nzc2LTlmNDMtNDNlZTk4OTJjZjA0&hl=nl

Ontwerpbestemmingsplan

Ontwerpbestemmingsplan Kom Leende – Leenderstrijp.
Oktober 2011: In de periode van 1 september tot 12 oktober 2011 ligt op het gemeentehuis het Ontwerpbestemmingsplan Kom Leende-Leenderstrijp ter inzage.
In deze periode kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op dit ontwerp.
In een bestemmingsplan worden onder andere de mogelijkheden voor bouwen en bedrijfsuitoefening geregeld voor de komende tien jaren.
In het stadium van het ontwerpen van een bestemmingsplan is het dikwijls nog goed mogelijk om via het indienen van een zienswijze het plan aan te laten passen. Later is dat vrijwel niet meer mogelijk of in elk geval veel lastiger. Om die reden wil de Dorpsraad alle inwoners van Leende wijzen op deze inspraakperiode en iedereen adviseren om zo nodig gebruik te maken van dit inspraakrecht.
Op de gemeentelijke website www.heeze-leende.nl is het ontwerpplan terug te vinden onder de tabs “beleidsnota’s” en “Ruimtelijke ontwikkeling”. Aanstaande woensdag 14 september om 19.00 uur wordt er in “De Scheuter” een toelichting gegeven op dit plan en de procedures.
Wij brengen dit gezien het grote belang graag onder uw aandacht!

Ontwikkelingen Centrumplan

Dorpsraad betrokken bij herziening van het Centrumplan in Leende.
Oktober 2011: Zoals ondertussen bij iedereen wel bekend zal zijn is het oorspronkelijke plan voor de herinrichting van het centrum van Leende van tafel. Het plan bleek voor de woningcorporaties financiëel niet uitvoerbaar. De huidige recessie en de aarzelingen op de woningmarkt zijn hier debet aan. Wij betreuren als Dorpsraad de ontstane vertraging, maar vinden anderzijds wel dat een herziening van het plan tot verbeteringen zou kunnen leiden.
Inmiddels is het overleg met de oorspronkelijke gebruikersgroep over de toekomstige invulling van het centrum hervat als voorbereiding voor richtinggevende besluitvorming door de gemeenteraad aan het eind van dit jaar.
De Dorpsraadleden Paul Martens en Piet Kuppens zijn bij de eerste overlegvergadering geweest en zijn daar goed ontvangen. De dorpsraad maakt nu vast onderdeel uit van dit “gebruikers” overleg, dat de komende maanden om de 2 weken plaats vindt. Wij richten ons als dorpsraad m.n. op de leefbaarheid van het gehele plan en gaan bekijken hoe wij het dorp en omwonenden hierbij kunnen betrekken. Liesbeth Ponsen, de verantwoordelijk ambtenaar bij de gemeente, gaat ons hierbij helpen.
Laride heeft de opdracht gekregen om voor eind dit jaar met een haalbaar en gedragen plan te komen dat B&W aan de raad wil voorleggen. Laride praat ook met het schoolbestuur, Korein, en de Woningcorporaties. De uitgangspunten en randvoorwaarden gaan op ons verzoek duidelijk op papier gezet worden.  Verder zijn de plannen en tekeningen uit het verleden begraven en wordt het traject open gestart.

Om onze inbreng als dorpsraad vorm te geven staan we nu voor de volgende opgave:
  1. aanpak bepalen hoe burgers te betrekken. Wij denken hierbij aan:
    1.  kleine werkgroep samenstellen
    2. dorpsavond plannen
  2. het verzamelen van gegevens over;
    1. welke verbeteringen zijn mogelijk en gewenst
    2. wat zijn de wensen of eisen van de inwoners

Wij willen graag de geluiden uit het dorp opvangen over dit onderwerp.
Voorlopig kunt U alle tips en wensen bekend maken bij:
Piet Kuppens
Margrietlaan 2
5595 EB Leende

woensdag 20 juli 2011

vrijdag 1 juli 2011

Voortgang Dorpsraad

Inmiddels zijn er al weer een paar weken verstreken sinds onze laatste berichtgeving. De Leefbaarheidsagenda 2011 is vertaald naar een handzaamboekje. In de Leefbaarheidsagenda zijn aktiepunten opgenomen waarvan we hopen dat we deze dit jaar gerealiseerd krijgen. Voor dit jaar concentreren we ons op de thema's Verkeer, Veiligheid en Wonen. Hierbij hebben we uw steun DRINGEND nodig!
Helaas wordt de Leefbaarheidsagenda niet huis aan huis verspreid. Wel komen ze op enkele "strategische" plaatsen te liggen. Het is ook mogelijk om de Leefbaarheidsagenda via email toe te sturen. Laat het ons maar even weten.

zaterdag 14 mei 2011

Voortgangsrapportage


Inmiddels hebben we weer een overlegvergadering gehad met onze wethouder Wilma van der Rijt- van der Kruis.  Een van de onderwerpen die daar aan bod kwam was onze Leefbaarheidsagenda met aktiepuntenlijst. Een verslag van deze bijeenkomst staat binnenkort op deze site. De Leefbaarheidsagenda komt binnenkort online.  


Het team van de Dorpsraad Leende timmert flink aan de weg ..... we hebben
- inmiddels een ondertekend convenant
- meerdere bijeenkomsten gehad met buurtverenigingen als vertegenwoordiging van onze achterban
- wensen en ideeën samengebracht in de Leefbaarheidsagenda 2011
- ondersteuning van het VKK-NB in de persoon van Harrie van der Loo
- het inloopspreekuur gestart, met een goede opkomst van burgers  

woensdag 11 mei 2011

1e Inloopspreekuur


Op maandag 3 mei 2011 werd het 1e inloopspreekuur gehouden voor inwoners uit Leende. Vijf bezoekers bezochten de bijeenkomst en hadden uiteenlopende vragen. Hieronder een korte samenvatting van de vragen en voor zover mogelijk ook het antwoord namens de DR.

vragen:
Hoe staat het met de plannen over aanpassing van de verkeerslichten op de Valkenswaardseweg. Er is op 18 april een bijeenkomst geweest op het gemeentehuis waarbij diverse partijen aanwezig waren.
De verkeerscommissie van de DR participeert ook in het overleg. Men wacht o.a. nog op een antwoord van de oudercommissie. Als dit binnen is zal een advies uitgebracht worden aan de gemeente.
De bomen op het terrein van de oude kleuterschool zorgen voor veel overlast. Zowel aan de bomen als aan het terrein wordt geen onderhoud gepleegd. Omwonenden hebben veel last van de bladeren. Goten e.d. raken verstopt. Er is al een paar keer geklaagd bij de gemeente, maar dit terrein is niet meer in eigendom van de gemeente.
De DR zal deze problematiek onder de aandacht brengen van de wethouder.
Namens het IVN wordt de bezorgdheid uitgesproken over de ontwikkelingen van de LOG.
De brief waar een en ander beschreven staat wordt onder de aandacht gebracht van de wethouder. DR Leende houdt zich hier verder niet mee bezig.
Bewoners uit de Piet van Astenstraat klagen over de toestand van de weg. Deze zou bijzonder slecht is waardoor wat voor veel overlast zorgt.
DR zal zorgen dat dit op de juiste plaats bij de gemeente terecht komt. Overigens kunnen dit soort mededelingen rechtstreeks worden doorgegeven aan de gemeente. Structurele problemen kunnen ook bespreekbaar gemaakt tijdens inloop spreekuur van de verantwoordelijke wethouder.

Dorpsraad Leende weer actief

Dorpsraad Leende is na een nieuwe start met veel goede moed begonnen. Er is respons vanuit de wijken en ook het contact met "de gemeente" verloopt goed. Inmiddels is een convenant getekend. Ook heeft de Dorpsraad een leefbaarheidsplan 2011 opgesteld, met veel inbreng van de buurtschappen. Via deze blog gaan we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.