zondag 18 december 2016

Laatste inloopavond centrumplan 19 december 2016

Beste dorpsbewoners,

Morgen, maandagavond 19 december, is de laatste mogelijkheid om gebruik te maken van het inloopspreekuur op het gemeentehuis om vragen te stellen over het Centrumplan. Tussen 19.00 en 20.00 uur zitten de wethouders klaar.

Laat deze mogelijkheid niet verloren gaan en zorg dat u er bent.

De onderwerpen die u ter sprake kunt brengen zijn:
- Waarom wordt er niet geluisterd naar de achterban, naar de burgers. Een grote meerderheid staat niet achter het plan. Hebben alle reacties (ondertekende petities en ingediende zienswijzen) dan niets te betekenen? Ook al worden zienswijzen misschien ongegrond verklaard, de inwoners spreken hiermee wel hun bezorgdheid uit!
- Ontsluiting aan de Kerkstraat. Een ontsluiting via de Kerkstraat is dringend gewenst; een ontsluiting via de Julianastraat is ongewenst. De splitsing Dorpstraat – Julianastraat zal alleen maar nog drukker en nog onveiliger worden, als in de Julianastraat een ontsluiting komt. Denk ook aan de file/het sluipverkeer ‘s morgens in het dorp (op werkdagen).
- Rapport Veilig Verkeer Nederland afdeling Heeze-Leende
Waarom wordt het rapport van Veilig Verkeer Nederland afdeling Heeze-Leende terzijde geschoven. Hierin staan meerdere aanbevelingen die te maken hebben met de veiligheid van de weggebruikers. Ook Veilig Verkeer Nederland afdeling Heeze-Leende heeft een sterke voorkeur voor ontsluiting aan de Kerkstraat en vindt ontsluiting aan de Julianastraat onwenselijk.
- Parkeerplaatsen
De parkeerplaatsen in het gebied zijn moeilijk vindbaar, niet aaneengesloten en men kan er niet rondrijden.
- Multi Functionele Accommodatie - spiegeling zalen
Spiegeling van het gebouw maakt de Multi Functionele Accommodatie veel aantrekkelijker en doelmatiger voor de gebruikers. Hiermee kunnen twee rechthoekige zalen gerealiseerd worden met voordelen voor ‘zicht over de gehele zaal’ en ‘akoestiek’. Daarnaast is een flexibel of vergrootbaar podium wenselijk.
- Grondgebonden woningen
Het is wenselijk dat de grondgebonden woningen platte daken krijgen en hierdoor passen qua stijl bij de woningen aan de Kerkstraat en de aangrenzende MFA. Ook geeft dit meer privacy voor de bewoners aan de Kerkstraat.
- Dorpse uitstraling
De getekende Multi Functionele Accommodatie heeft geen dorpse uitstraling, geen dorps karakter heeft en past niet in het straatbeeld van Leende (veel Leendse bewoners geven voorkeur aan gebouw met elementen van ‘Hart van Leende’, getekend door Marcel van de Wolfshaar. )
Graag zoveel mogelijk delen!
Succes.

woensdag 14 december 2016

Verslag Dorpsavond 2016
Verslag Dorpsavond      donderdag 17 november 2016
Deze Dorpsavond werd door een 100-tal mensen bezocht.
Om 20.05 uur opent voorzitter Ger Geurts deze avond.
Allereerst was er een terugblik op het afgelopen jaar.  Hier werden met name de opknapbeurt van de Dorpstraat Noord genoemd, waaruit blijkt dat bij een goede samenwerking veel bereikt kan worden. Ook de prijs, die de Dorpsraad met de Afvalbingo had gewonnen (i.v.m. het met vrijwilligers onderhouden van het Park) , was het vernoemen waard.

Punt 2  File op de A2 en het sluipverkeer
De heren Kirkels en Van Ekeren van Platform A2 kwamen hierover uitleg geven. Platform A2 werkt samen met de gemeente. De minister is voor 2 x 3 rijstroken,  maar dat kan nog  jaren gaan duren. Er is nu geen budget voor. Door de drukte op de A2 is het in Leende elke dag file rijden.
Er ontstond een levendige  discussie.
Bewoners van de Dorpstraat geven ook nog aan, dat het sluipverkeer voor schoolgaande kinderen gevaarlijke situaties oplevert.  Aanwezigen die mee actie willen voeren, kunnen in de pauze hun naam en e-mailadres aan de bestuurstafel doorgeven, zodat een aantal bewoners van de Dorpstraat  met hen gaat bekijken, wat er aan de overlast gedaan kan worden.  
M.b.t. een actie: de heer Jan-Willem Reiling zegt, dat in Vught een slagboom op de weg staat, waardoor het (sluip)verkeer gedoseerd wordt toegelaten. Hierdoor blijft  het gemotoriseerd verkeer hopelijk op de snelweg.
Er wordt ook nog gezegd, dat in noodgevallen de brandweer last kan hebben van het vele sluipverkeer in Leende.
De heer Willem Heemskerk van de Dorpsraad merkt op, dat er met Kernraad Strijp een werkgroep is, die regelmatig overleg over dit probleem heeft. Op deze avond gaf een drietal personen zich op om samen met deze verkeerscommissie naar dit probleem te kijken (dit zijn mevrouw  M. Leurs, mevrouw A. Hogenhuis en de heer  J. Dommels).

Punt 3   Asbestsanering – in 2020 Leende asbestvrij
Dorpsraadlid Franz Vermunt geeft uitleg over wat er gaat en moet gebeuren. De Dorpsraad wil een collectief opstarten om het probleem voor de particulier gezamenlijk aan te pakken en op te lossen. In de loop van 2017 komt er een inloopmarkt over dit onderwerp. Er worden vrijwilligers gevraagd om hierover mee te denken (de heer F.van Gastel meldt zich hiervoor aan).

Punt 4  Het Dorp aan het Woord o.l.v. de heer Jan Willem Reiling
Mevr. L. Meijs meldt, dat de Dorpstraat Noord prachtig is opgeleverd,  maar dat er door het zware vrachtverkeer nu al gaten in de weg zitten.  Ze vraagt aan wethouder Van der Rijt, waarom deze straat geen 30 km zone is. Zij wil hier niet op ingaan, omdat dit punt in de werkgroep Dorpstraat Noord al aan de orde gekomen is. Zij stuurt hierover informatie door naar de Dorpsraad, die dit op de site zal publiceren.
De heer Leo Janssen vraagt wat er met de speeltoestellen gebeurt, als het Centrumplan doorgaat. Deze blijven voor Leende bestemd volgens wethouder van der Rijt. Elk goed initiatief is welkom.
Er wordt gevraagd, wat we tegen de tanks kunnen doen, die door de Dorpsstraat rijden. Volgens de wethouder kan de gemeente hier niets tegen doen. Ze adviseert het kenteken te noteren en naar  Defensie te bellen.
Er wordt opgemerkt, dat de huizen in de Dorpstraat ooit trillen door het zware verkeer. Dit is onder de aandacht van de gemeente.
Dan is er de vraag aan de gemeente of er al ooit een meting naar fijnstof in de Dorpstraat is gedaan? Het antwoord van de wethouder is kort maar fel Nee. Wordt er door de gemeente wel initiatief genomen om dit te gaan meten? Het antwoord is nu ook Nee. Wethouder Van der Rijt gaat hier achter aan gaan en de norm bekijken.  Zij geeft het antwoord door aan de Dorpsraad, die dit op de site zal publiceren.
Het parkeren bij de tijdelijke school  aan de Breedvennen is een groot probleem en gevaarlijk, vooral nu Piet van Mierlo daar aan het bouwen is.  De vraag is dan ook of de gemeente hier iets tegen gaat doen. De gemeente heeft al diverse keren met de school en de politie hierover overleg gehad. Ouders moeten ook goed uitkijken. Bij problemen moeten zij dit aan de school doorgeven.
Dan komt de vraag waarom er geen hangplek voor de hangjeugd is  in Leende. Volgens burgemeester  Verhoeven is de jeugd vrij om te gaan en staan waar ze wil. Dat kunnen wij ze niet opleggen. Volgens wijkagent Jos de Visser is er op dit moment geen overlast van de hangjeugd. De jongeren vragen niet om een hangplek.
Na een korte pauze gaan we verder met het Centrumplan.
Er zijn volgens de voorzitter op dit moment diverse groepen actief om een goed en breed gedragen MFA te krijgen. Want op dit moment staat er nog steeds een No Go. Wethouder Toon Bosmans geeft een toelichting op de stand van zaken op dit moment, en dat de gemeente hard bezig is om voor Leende een bruikbaar en goed MFA te realiseren. Het is volgens hem nog maar 1 minuut voor 12 om alles voor elkaar te krijgen. Begin januari 2017 zal de gemeenteraad hun oordeel moeten geven over het plan. Ook zijn er in het nieuwe plan diverse opmerkingen meegenomen van de inwoners en ze hebben dan ook goede hoop dat alles goed komt. Volgens Mevr.L.Ponssen zijn er 311 zienswijze ingediend.
Henk Simkens spreekt namens het gebruikerscollectief en zij zijn zeer benieuwd hoe het plan er nu uit ziet. De opdracht aan de architect was wel om het gebouw sober te houden en dit klopt volgens de voorzitter.
Dan is de vraag wat het prijsverschil is tussen het plan van de gemeente en het plan Hart van Leende dat is niet bekeken om dat het plan van de gemeente gehandhaafd blijft.
Het laatste woord is voor de burgemeester hij vraagt wel om alle medewerking want als dit plan niet doorgaat gaat het hele plan voor een nieuwe MFA niet door omdat alles voor 1 juli 2017 alles rond moet zijn.
Dan komt nog de Rondvraag.
Dhr. P.Liebregts heeft al 5 x een gesprek gehad met de gemeente over de wateroverlast op zijn bedrijf maar er gebeurt niets. Zijn vraag is waarom gebeurt er niets?  De dorpsraad geeft de vraag door aan de wethouder. Deze vind dat deze vraag niet bij de gemeente thuis hoort maar bij het waterschap.
Dan sluit de voorzitter om 22.30 Uur deze bijeenkomst.