dinsdag 3 oktober 2017

Noteer in uw agenda!

Ook dit jaar organiseert de Dorpsraad Leende weer haar jaarlijkse Dorpsavond. U kunt alvast de datum noteren: donderdag 16 november 2017. De locatie is net als andere jaren in Herberg de Scheuter.
De onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. het Centrumplan, Sluipverkeer en Asbestsanering. Ook zullen wij luisteren naar uw opmerkingen met betrekking tot de leefbaarheid in ons dorp.
Tot ziens op donderdag 16 november 2017.

donderdag 28 september 2017

Schonen speelpark

Twee keer per jaar plannen we een zaterdagmorgen om het speelpark op te schonen. Dit jaar was aanvankelijk zaterdag 23 september hiervoor gepland. Door omstandigheden is deze dag niet doorgegaan. Het is nu de bedoeling dat we op zaterdag 7 oktober de handen uit de mouwen steken.
Rond de klok van 09.30 uur gaan we beginnen. Graag zelf hark of bezem meenemen.
Wij zorgen voor koffie en een lekkernij.
Tot ziens op zaterdag 7 oktober!

Vervolg asbest

ASBEST
De Dorpsraad Leende heeft in augustus 2016 het initiatief genomen en contact gezocht met de milieu ambtenaar Michiel Hendriks van onze gemeente Heeze-Leende. Vanaf april 2017 is de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant aangehaakt in de persoon van Dave Rensman. Met hun kundige inbreng kwam het project in een versnelling. Begin juli zijn de bewoners van Leende door de gemeente per brief geïnformeerd en uitgenodigd om deel te nemen aan de actie. Het betreft hier de sanering door particulieren van kleine asbest daken, maximaal 35 m2 groot. Op zaterdag 30 september kan het asbest goed ingepakt worden ingeleverd, daartoe staan van 10.00 tot 16.00u containers in de kom van Leende, Strijperstraat 14, op het terrein van koen Schepens Bouwmaterialenleende.nl . De actie kent 47 deelnemers die samen 900 m2 asbestdak afvoeren, een mooi succes, dat zeker navolging gaat krijgen in gemeente, regio en provincie.

zaterdag 19 augustus 2017

Asbest actie!!

Leende doet mee aan asbest actie!

Asbest vormt een risico voor onze leefomgeving. Daarom dat de Dorpsraad Leende werk wil maken van het vervangen van oude asbest daken. We willen onze bewoners stimuleren en waar mogelijk helpen. Hiertoe heeft de werkgroep samen gewerkt met de gemeente Heeze-Leende en de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Samen komen wij met de actie 'Asbestsanering particulieren Leende'.

Half juli hebben de inwoners van Leende via een huis aan huis brief van de gemeente een uitnodiging ontvangen deel te nemen aan deze actie. Inmiddels heeft de Dorpsraad 30 aanmeldingen ontvangen, samen goed voor sanering van ruim 550 m2 asbest golfplaten.

Heeft u belangstelling om mee te doen, meldt u aan door een email te sturen naar secretariaat@dorpsraadleende.nl onder vermelding van het onderwerp “asbest sanering KLEINE daken”. Geef hierbij de volgende informatie mee: naam, adres, email, oppervlakte van te saneren golfplaten. Aanmelden kan tot en met 31 augustus 2017.

Voor de bewoners die hierover vragen hebben organiseert de Dorpsraad op maandag 28 augustus van 20 tot 21 uur een inloopavond in de Meent.  

Alle deelnemers ontvangen voor het eind van deze maand een brief van de gemeente met een nadere instructie. De sanering mag daarna aanvangen. Het inleveren van de asbest platen vindt plaats op zaterdag 30 september op een nader te bepalen locatie in Leende.

De werkgroep bestaat uit de volgende Dorpsraadleden: Ruud Jansen, Coen Heijmans, Franz Vermunt en Paul Martens. U kunt bij hun terecht voor meer informatie of per email bij secretariaat@dorpsraadleende.nl 

zaterdag 15 juli 2017

Verkiezingen 2018

De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werpen hun schaduwen nu al vooruit. 
Ook de politieke partijen in Heeze-Leende zijn al doende met het opstellen van een verkiezingsprogramma.
De Dorpsraad Leende, met haar oor en oog functie binnen Leende, wil de politieke partijen graag een aantal suggesties aanreiken, in de hoop deze terug te zien in het verkiezingsprogramma en later uiteraard in het gemeentelijk beleid. Suggesties, oorspronkelijke gericht op Leende, maar voor het merendeel zeker ook toepasbaar in de hele gemeente Heeze-Leende. De suggesties betreffen o.a. wonen, toerisme, sluipverkeer, solidariteit, gezondheid en maatschappelijke ontwikkelingen.
Alle politieke partijen en raadsleden zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst op woensdag 19 juli a.s. in de Huiskamer aan de Dorpstraat. De bijeenkomst begint om 20.00 uur.

zaterdag 20 mei 2017

Kleine ergernissen 2017Lijst van kleine ergernissen 2017 (in Leende) die “aangepakt” gaan worden:

1 Verbindingsweg tussen Heerstraat en Strijperstraat.
(Zandpad zit jaarlijks in wegenschaafprogramma)

2 Slechte bermen met veel gaten langs Hulsbroeken.
(Egaliseren bermen)

3 Slechte bermen met veel gaten langs Molenschut.
(
Egaliseren bermen)

Maandelijks overleg

Op maandag 12 juni a.s. houdt de Dorpsraad Leende haar maandelijks overleg. Heeft u vragen of opmerkingen loop gerust even binnen. Wij beginnen om 20.00 uur in een van de vergaderzalen van de Meent. U bent van harte welkom.

Waarom geen 30 km zone DorpstraatTijdens onze Dorpsavond op 17 november 2016 werd teruggekeken naar de "nieuwe" Dorpstraat-Noord. Door een van de aanwezigen werd gevraagd waarom deze weg niet ingericht werd als 30 km weg. Hierbij de uitleg namens de gemeente:

-        De Dorpstraat Noord is een belangrijke doorgaande ontsluitingsweg voor Leende en de gemeente Heeze-Leende waar per dag 7000 motorvoertuigen overheen rijden.
-        Ter vergelijking: over de Dorpstraat Zuid komen per dag zo’n 4000 motorvoertuigen.
-        Het aantal van 7000 motorvoertuigen  ligt volgens landelijke richtlijnen boven de maximale grens van 6000 motorvoertuigen  voor een 30 km/uur erftoegangsweg.
-        De Dorpstraat Noord ligt buiten het dorpshart van Leende en heeft dus niet die verblijfsfunctie zoals de Dorpstraat Zuid die wel in het dorpshart van Leende ligt.
-        Met de aanleg van de centrale as, willen we een verlaging van het aantal motorvoertuigen in de kern van Leende bereiken. Naar verwachting daalt het aantal motorvoertuigen naar ongeveer 4000. Met dit aantal motorvoertuigen kan op de Dorpstraat Noord net zoals op de Dorpstraat Zuid 30 km/u ingesteld worden.
-        Een verlaging van het aantal voertuigen op de Dorpstraat Noord zit er voorlopig niet in.

Maar let wel op:
Met het instellen van een 30km/uur gebied moeten bijbehorende verkeersmaatregelen worden genomen. De maatregelen houden in:
-        Plateaus op kruisingen:
Om verkeer af te remmen moeten verkeersremmende maatregelen worden toegepast. De gemeente moet haar wegen zodanig inrichten dat wegen ook als zodanig 30km/uur herkenbaar zijn. Hiervoor moeten dus plateaus (drempels) worden aangelegd om de snelheid van motorvoertuigen af te remmen en het gebied te accentueren. Voordat je deze plateaus aanlegt, is het belangrijk dat er een alternatieve route om de kern ligt, omdat doorgaande (vracht)verkeer op de plateaus anders zorgt voor geluids- en trillingenoverlast waardoor de overlast kan verergeren.
-        Kruisingen gelijkwaardig is een must op een 30 km weg.
Een gelijkwaardige kruising betekent dat rechts voorrang heeft. Aangezien het verschil tussen het aantal motorvoertuigen op de doorgaande weg en aansluitende wegen te groot is, is het onveilig om deze nu in te stellen.

Het is dus voor het instellen van een 30km/uur gebied noodzakelijk dat eerst het aantal motorvoertuigen op de Dorpstraat Noord verminderd. Zoals aangegeven veroorzaken de  verkeersremmende maatregelen geluids- en trillingenoverlast door vrachtverkeer en zorgt een veranderende voorrangssituatie voor een verslechtering van de verkeersveiligheid,  doorstroming en overlast door afremmende en optrekkende auto’s en vrachtwagens.
Om bovenstaande redenen kan de gemeente voor de Dorpstraat Noord geen 30km/uur gebied instellen.

Centrumplan (vervolg)

Dorpsbewoners,
Het is al even (angstvallig?) stil rondom het Centrumplan Leende. Begin mei is er namens de gemeente nog een Nieuwsbrief verstuurd met daarin de volgende informatie:
De woningcorporaties hebben van de Autoriteit wonen (Aw), onder verwijzing naar de Woningwet, te horen gekregen dat zij de overeenkomst tot samenwerking, herontwikkeling en realisatie van het centrumplan Leende moeten beëindigen. De nieuwe Woningwet geeft strikte regels over de activiteiten die de woningcorporaties nog mogen uitvoeren. Het centrumplan Leende valt daar niet onder, aldus de Aw. Het beroep dat de woningcorporaties hebben gedaan op het overgangsrecht faalt. Volgend op de beslissing van de Aw hebben de corporaties een schriftelijk verzoek ingediend tot ontbinding van de samenwerkingsovereenkomst ter realisatie van het Centrumplan Leende.

De gemeente en corporaties zijn op dit moment met elkaar in overleg om tot een correcte afhandeling van de beëindiging van de overeenkomst tot samenwerking te komen, met inachtneming van elkaars belangen. De corporaties blijven zich verantwoordelijk voelen en inspannen voor behoud en versterking van de leefbaarheid van Leende, alleen zal dat niet meer zijn als investeerder en verhuurder van de MFA. Hoe wel is onderwerp van gesprek.

Op woensdag 7 juni hebben de diverse partijen (Dorpsraad, omwonenden, school en het gebruikerscollectief) een overleg met de gemeente. Wij hopen dat tijdens deze bijeenkomst alles (of veel?) duidelijk wordt.

Wij houden jullie op de hoogte.

maandag 8 mei 2017

Centrumplan

Net als veel inwoners zijn wij ook zeer benieuwd hoe de plannen voor het centrum zich ontwikkelen. Door alle partijen worden besprekingen gevoerd. Binnenkort worden wij (Dorpsraad, omwonenden, gebruikerscollectief en school) hierover bijgesproken.
Zodra we meer meten zullen we dit Facebook en Website publiceren.

Opschoondag

Op zaterdag 25 maart 2017 hebben we in het kader van de Landelijke Opschoondag weer met een groep vrijwilligers het speelpark "zomerklaar" gemaakt. De genummerde afvalzakken vormde het lotnummer voor de Afvalbingo. En idd we hebben de Afvalbingo gewonnen. De prijs ("buurt BBQ") komt alle vrijwilligers toe.

Winnaar Buurt BBQ 2017zaterdag 11 maart 2017

Landelijke Opschoondag 25 maart 2017


Op zaterdag 25 maart gaan we in het kader van de Landelijke Opschoondag weer aan de slag in het park aan het Meentplein / Schoolstraat. Met veel vrijwilligers maken we samen de omgeving weer schoon! Met het onkruid en afval wat in het park bij elkaar wordt geharkt, doen we weer mee met de Nationale Afvalbingo: iedereen wint een schone omgeving, maar één groep wint daar bovenop ook nog eens een mooi barbecuefeest! Vanaf 09.30 uur bent u van harte welkom. Graag zelf hark e.d. meenemen. Wij zorgen voor de koffie en iets lekkers! 

zondag 19 februari 2017

Aanpak sluipverkeer / ontbijtbijeenkomstAanpak sluipverkeer Leende 
  
Op de A2 tussen Weert en Eindhoven staan elke werkdag files. Vooral in de ochtendspits richting Eindhoven is sprake van structurele congestie. Naast -uiteraard- de dagelijkse gebruikers ondervinden de betrokken gemeenten en provincies hiervan de negatieve gevolgen voor de bereikbaarheid van Zuid-Nederland. Ook bestaat de sterke indruk dat er sprake is van sluipverkeer, met negatieve gevolgen voor leefbaarheid en verkeersveiligheid in een aantal dorpskernen, waaronder in Leende.

De verkeerssituatie op de A2 tussen Weert en Eindhoven wordt onderzocht met een zogenaamd MIRT-onderzoek. ‘MIRT-onderzoek’ wil zeggen dat het is opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport van de rijksoverheid.

Op donderdag 23 februari a.s. wordt door MIRT A2-groep en Dorpsraad-Leende een onbijtbijeenkomst georganiseerd voor aspirant-kamerleden en bewoners van dorpen aan de A2, die te lijden hebben van sluipverkeer.
De ontbijtbijeenkomst wordt gehouden in restaurant de Scheuter tussen 08.00 en 09.30 uur. Het doel van deze bijeenkomst is kamerleden te laten zien welke onmogelijke en gevaarlijke situaties sluipverkeer in de dorpen oplevert en hen ervan te overtuigen dat maatregelen om de bron daarvan te elimineren, nl. doorstroming op de A2 te vergroten, bitter noodzakelijk zijn. Dit alles in de hoop dat zij, bij behandeling van dit onderwerp in de tweede kamer, een positieve stem uitbrengen op die maatregelen.

Ook aanwonenden van de Dorpstraat, maar ook andere inwoners zijn van harte welkom om tijdens die sessie mee te helpen om in woord en beeld de problemen én het ongenoegen van de Leendenaren aan de kamerleden te schetsen.
Voor deze bijeenkomst zijn wij “dringend” op zoek naar beeldmateriaal van files in het dorp.  Dit beeldmateriaal wordt gebruikt als beeldend bewijs in de infomappen voor de kamerleden en als muur "versiering" bij de ontbijt -bijeenkomst.                                                                                                            
U kunt het beeldmateriaal sturen naar ons emailadres secretariaat@dorpsraadleende.nl  

zaterdag 14 januari 2017

Bezoek receptie

Naast alle vergader- en overlegmomenten in de afgelopen weken, nemen we ook de tijd voor andere (zeker zo'n belangrijke) zaken. Zondag sluiten we in de rij aan om ons Prinsenpaar te feliciteren en een geweldige carnaval toe te wensen. !! Alaaf!!

Verslag bijeenkomst

Vrijdagavond 13 januari 2017 heeft het Collectief Leende in een overvolle Meent verslag gedaan van de stand van zaken met betrekking tot het Centrumplan. Zoals in diverse media ook te lezen is, hebben we de laatste dagen flinke stappen voorwaarts gemaakt. Daar zijn we natuurlijk heel blij mij. Vrijdagavond zijn de nieuwe plattegronden getoond. Geen spiegeling maar wel een verschuiving van diverse ruimtes. Hierdoor ontstaat er een andere, maar meer functionelere, indeling. De indeling van de school blijft zoals in het eerdere plan is getoond.
Maar we zijn er nog niet. De gevels van het eerdere plan worden door velen niet gezien als een aanwinst voor ons dorp. Dus daar hebben we nog een weg te gaan.
De ontsluiting via de Kerkstraat is (zeker voor de Dorpsraad) een must. Door te kiezen voor een ontsluiting via de Kerkstraat komen de parkeerplaatsen meer centraal te liggen. Ook een gekoesterde wens! Hiervoor worden nog besprekingen gevoerd met de gemeente en de school.
Daarnaast willen de omwonenden overleg over de soort woningen die in het plan gebouwd gaan worden.
Dus nog genoeg werk te doen, maar een goed begin is het halve werk!

zondag 8 januari 2017

Collectief Leende organiseert een BELANGRIJKE INFORMATIEAVONDOp vrijdag 13 januari 2017 organiseert het Collectief Leende een zeer belangrijke informatieavond in gemeenschapshuis de Meent van 19.30 tot 20.30 uur.
Op deze avond worden alle inwoners ingelicht over de situatie rondom het Centrumplan Leende. Op maandag 23 januari 2017 wordt door de gemeenteraad een besluit genomen over het Bestemmingsplan Centrum Leende. In het onderhavige plan ziet het Collectief Leende te weinig terug van alle eisen en wensen. Eerder werden al een groot aantal zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan.
Vanaf dat het plan in oktober 2016 ter inzage lag, wordt er door ‘de gemeente’ niet of nauwelijks met de belangengroepen gesproken. Er is steeds gezegd: “Dit is het plan en hier moet je het mee doen!
Een gepland gesprek tussen het Collectief Leende en de wethouders op 15 december 2016, werd op het laatste moment en zonder duidelijke reden door de gemeente afgezegd.
Doordat er niet of nauwelijks geluisterd wordt, vordert de tijd en wordt de tijdsdruk steeds groter. Al ruim een jaar geleden heeft het Gebruikerscollectief van De Meent een “NO-GO” afgegeven voor wat betreft de inrichting en situering van het gebouw. De Dorpsraad maakt zich vooral ernstige zorgen over de verkeersveiligheid in het voorgestelde plan. Deze zienswijze wordt ook ondersteund door een rapport van Veilig Verkeer Nederlands, afdeling Heeze-Leende.
Het Collectief Leende is bereid om de schouders onder het onderhavige plan te zetten, mits er een aanpassing kom in het bestemmingsplan. De dringende wensen (eisen) van het Collectief Leende zijn bij een aanpassing van het bestemmingsplan realiseerbaar. Deze punten betreffen o.a. een ontsluiting via de Kerkstraat (niet via de Julianastraat) en een spiegeling van het gebouw. Hiermee worden veel van de wensen van het ‘Collectief Leende’ verwezenlijkt.
Het Collectief Leende doet een dringende oproep aan alle inwoners om op vrijdagavond 13 januari van 19.30 uur tot 20.30 uur naar De Meent te komen. Op deze avond wordt niet alleen alle inwoners ingelicht, maar worden ook een aantal stelling voorgelegd, die het Collectief Leende input geeft in de nog te nemen acties.
De flyer die afgelopen weekend huis aan huis werd bezorgd in Leende en Leenderstrijp geeft een duidelijk beeld van de stand van zaken.
Collectief Leende is samengesteld uit leden van de Dorpsraad Leende, Het Gebruikerscollectief de Meent, De Klankbordgroep Omwonenden, Betrokken Leendernaren en de OVL Ondernemingsvereniging Leende.
Collectief Leende


Het Centrumplan Leende gezien vanaf het terras van herberg De Scheuter op de Markt