woensdag 23 december 2015

Vergadering

Beste lezers

Maandag 4 januari 2016 gaan we weer van start met onze maandelijkse bijeenkomst. Vana 19.30 uur bent u van harte welkom tijdens het inloopspreekuur. De vergadering wordt gehouden in de Meent.

Fijne feestdagen en een voorspoedig 2016

Beste lezers.

Wij wensen jullie allemaal fijne feestdagen en een voorspoedig 2016.
Ook in het nieuwe jaar gaan we weer voor de leefbaarheid van "ons dorp"!
dinsdag 1 december 2015

Verslag Dorpsavond

Op donderdag 19 november jl. werd onze Dorpsavond gehouden. Hieronder puntsgewijs nog een verslag van de onderwerpen bij "Leende aan het woord"

- het gemeenschapsgeld gaat vooral naar Heeze
- waarom wordt Leende niet betrokken in de enquête over verplaatsing AH. Ook Leendernaren doen daar boodschappen. (antw. BM: de directe omwonenden zijn om hun mening gevraagd. Voor bijvoorbeeld Centrumplan Leende wordt ook niet in Heeze geënquêteerd).
- 8 jaar geleden was de bedoeling dat het hele plein bij het centrum te betrekken. (antw: is nog steeds de bedoeling en bewoners worden hierbij betrokken)
- wat worden de prijzen van verhuur en/of consumpties in de nieuwe Meent. Blijven deze wel betaalbaar voor verenigingen.
- teleurgesteld in de gemeente Heeze/Leende, omdat aan de eerdere belofte voor het aanleggen van glasvezel in het buitengebied niet is voldaan. (antw: BM: de gemeente komt binnenkort met nieuws)
- het parkeren in omgeving van winkels vraagt aandacht. Waarom wordt voormalig parkeerterrein Piet Kerkhof niet gebruikt. (antw BM: De gemeente komt binnenkort met spectaculair nieuws!)
- wat is de mening over het gezamenlijk afsteken op 1 plaats van het vuurwerk tijdens oud op nieuw. Een aantal aanwezigen vindt het een goede zaak als hier een "onderzoek" naar ingesteld wordt.
- wat is er bekend over het energiecollectief? (antw DR: er is contact geweest, maar op dit moment is er nog te weinig nieuws om het als onderwerp ter sprake te brengen).

Tijdens het eerstvolgende overleg zullen de vragen verwerkt worden als "agendapunten" om zo de voortgang in de gaten te houden.

vrijdag 13 november 2015

Uitnodiging Dorpsavond

Donderdag 19 november organiseren we onze jaarlijkse DORPSAVOND. U bent van harte welkom in de Scheuter in Leende. Op de agenda staat o.a. het centrumplan, persoonsalarmering en het Dorps aan het woord. De avond begint om 20.00 uur.

maandag 2 november 2015

Facebook voor het allerlaatste nieuws

Tegenwoordig kunt u via Facebook onze nieuwsberichten lezen. Ga naar Dorpsraad Leende voor het laatste nieuws:
https://www.facebook.com/dorpsraadleende
Inloop avond Dorpsraad

Vanavond (maandag 2 november) om 20.00uur wordt in de Meent onze maandelijkse overleg vergadering weer gehouden. Heeft u belangstelling of heeft u vragen, loop gerust even binnen. Op de agenda staat o.a. de bespreking van onze Dorpsavond op 19 november in de Scheuter. Noteer deze datum alvast in uw agenda.


=====Oktober 2015
Nieuwsbrief Centrumplan Leende uitgegeven namens gemeente Heeze Leende en Wonen Limburg, Wooninc en Wocom.
Op 13 november wordt de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente, de woningcorporaties (VOF: Wonen Limburg, Wooninc. en woCom) en schoolbestuur officieel ondertekend. In deze samenwerkingsovereenkomst is formeel vastgelegd dat we een nieuwe multifunctionele accommodatie (mfa) in het centrum van Leende gaan bouwen. Het gaat dan specifiek om de locatie op de hoek van de Kerkstraat en de Dorpstraat (parkeerterrein, oude Schammertlocatie en voormalige gemeentehuis). In deze multifunctionele accommodatie is plaats voor basisschool de Triangel, Korein Kinderplein (Kindcentrum) en de Meent (dorpshuis). Om partijen duidelijkheid te bieden over de uitgangspunten, maakt de ruimtelijke studie van architectenbureau De Loods onderdeel uit van de samenwerkingsovereenkomst.
Wat betekent dit voor Leende?
Communicatie en inspraak!
Dit betekent uiteraard dat Leende een mooie nieuwe accommodatie krijgt. Maar hoe die accommodatie eruit gaat zien, gaan we samen met de gebruikers binnen de in de overeenkomst vastgestelde kaders verder afstemmen. Dit betekent dat we de komende maanden intensief overleg voeren met de projectorganisatie en diverse groepen mensen. Op dit moment wil de gemeente graag het overleg opstarten met drie groepen, te weten de groep “omwonenden”, de groep “gebruikers van de mfa”, en de Dorpsraad Leende. Daarnaast zal de projectleider Liesbeth Ponsen op korte termijn één dagdeel in de week in gemeenschapshuis De Meent werkzaam zijn. Hierdoor is het altijd mogelijk om de projectleider ter plaatse te spreken. Uiteraard zal de gemeente ook informatiemarkten organiseren waar alle inwoners welkom zijn. Meer informatie hierover volgt in de volgende nieuwsbrief.
Omwonenden
Wie: Onder omwonenden verstaan we mensen die in één van de volgende straten wonen:
Kerkstraat, Schoolstraat, Julianastraat en Dorpstraat (tussen kruising Julianastraat en Valkenswaardseweg). Aangezien wij niet met iedereen persoonlijk kunnen overleggen, stelt de gemeente voor dat iedere straat maximaal twee vertegenwoordigers afvaardigt om in deze groep de belangen van de totale straat te
behartigen. Zo zal deze groep bestaan uit maximaal 8 omwonenden, de projectleider van de gemeente en een afvaardiging van de Dorpsraad Leende. Heeft u interesse
om uw straat te vertegenwoordigen in dit overleg? Neem dan contact op met Liesbeth Ponsen, projectleider, tel: 040 22 41 564 of mail haar l.ponsen@heeze-leende.nl.
Frequentie: De groep omwonenden komt in november 2015 voor het eerst bijeen om met elkaar de wensen, zorgen en ideeën uit te wisselen. De eerste schetsen van de openbare
ruimte en de buitenkant van de mfa zullen dan besproken worden. Daarna zal deze groep in onderling overleg bijeenkomen.
Taak/Rol: Wij raadplegen de omwonenden regelmatig en willen hun mening horen over het bestemmingsplan, de buitenkant van het gebouw en over de openbare ruimte rondom de mfa, waarbij de functionaliteit van het gebouw steeds voorop staat. U begrijpt dat u als buren niet de kleur van de kozijnen of de exacte plaats van de ramen kunt bepalen. Binnen de financiële budgetten proberen wij als buren, zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw wensen. Wij zullen ook steeds beargumenteren waarom we in
bepaalde situaties misschien niet aan uw wens kunnen voldoen.
Gebruikersoverleg
Wie: In deze groep neemt een afvaardiging van de toekomstige gebruikers van de nieuwe mfa plaats. Te weten: vertegenwoordigers van het bestuur van De Meent, de directie
van basisschool De Triangel, de verantwoordelijke van Korein Kinderplein, een lid van de Dorpsraad Leende en de projectleider.
Frequentie: In onderling overleg en in overleg met de projectorganisatie bepalen we de frequentie.
Taak/Rol: Met deze groep gaan we samen de binnenkant van de mfa vorm en inhoud geven.
Samen met de projectorganisatie gaan we aan de slag om het programma van eisen zo goed mogelijk te vertalen en om het meest efficiënte ontwerp te maken. Uiteraard met de ruimtelijke studie op tafel die reeds eerder in overleg met deze groep is besproken.
Dorpsraad
Wie: De Dorpsraad Leende is een erkend overlegorgaan voor de gemeente. Uiteraard betrekken we hen bij de ontwikkelingen in het dorp Leende. De Dorpsraad dient het totale belang van het dorp. Daarom willen we alle inwoners vragen om ideeën en
suggesties over de centrumontwikkeling ook vooral via de dorpsraad met ons te delen: secretariaat@dorpsraadleende.nl. Onze contactpersonen voor het Centrumplan Leende zijn Randy Graybill en Piet Kuppens.
Frequentie: In onderling overleg bepalen we de frequentie.
Taak/Rol: De Dorpsraad vertegenwoordigt de inwoners van Leende. Omdat we niet met iedere inwoner apart kunnen overleggen, vragen we de Dorpsraad om alle ideeën en suggesties die ze vanuit het dorp horen te bundelen en met ons te delen. Leidraad hierbij is de aan de gemeente eerder aangeboden “Raadpleging burgers over de inrichting van Centrum Leende”. Wij bespreken iedere mijlpaal in het project met de Dorpsraad. De Dorpsraad behoudt zo haar eigen positie en kan beargumenteerd aangeven waarom ze wel of geen commitment kan afgeven.
Inwoners van Leende
Het centrum is van iedereen en iedereen mag nu of in de toekomst gebruik gaan maken van de mfa. Daarom willen we de inwoners van Leende graag op de hoogte houden via deze nieuwsbrief Centrumplan Leende. Daarnaast zal de gemeente met enige regelmaat een informatiemarkt houden om de inwoners van Leende te informeren over de stand van zaken en de concepttekeningen te tonen. Ook tijdens de dorpsavond op 19 november 2015, georganiseerd door de Dorpsraad Leende, zal een korte toelichting gegeven worden op het Centrumplan Leende. Tijdens deze markten zijn er voldoende projectmedewerkers en bestuurders aanwezig om uw vragen te beantwoorden.
Planning
Naar verwachting ligt er in februari 2016 een voorontwerp bestemmingsplan en zijn de onderzoeken die uitgevoerd moeten worden in het kader van de bestemmingsplanprocedure dan geactualiseerd.
Het gaat om onderzoeken op gebied van verkeer/parkeren, archeologie, bodem, geluid, flora- en fauna, luchtkwaliteit en externe veiligheid.
Ook zal het voorontwerp van de nieuwe mfa dan op hoofdlijnen gereed zijn.
Nieuwsbrief
Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via de website van de gemeente www.heezeleende.nl/nieuwsbriefleende .
Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het Centrumplan Leende, neem gerust contact op met Liesbeth Ponsen van de gemeente via mail l.ponsen@heeze-leende.nl

zaterdag 10 oktober 2015

Inloop (spreek) uur en vergadering

Dorpsgenoten

Maandag 12 oktober 2015 houden we weer onze maandelijkse vergadering. Heeft u vragen en/of opmerkingen die de leefbaarheid van "Lind" aangaan dan bent u van harte welkom op ons inloop spreek uur van 20.00 tot 21.00 uur! De locatie is de Meent.
Heeft u anderzijds nog vragen en/of opmerkingen richting de Dorpsraad Leende dan bent u ook van harte welkom.
Ook kunt u ons via email bereiken: secretariaat@dorpsraadleende.nl

vrijdag 11 september 2015

Dorpstraat Noord

De afgelopen periode heeft de Dorpsraad in samenwerking met bewoners van de Dorpstraat (Noord) gezocht naar een herinrichting die "breed" gedragen zou worden. Door de gemeente zijn de voorstellen uitgewerkt. Inmiddels is het definiteve voorstel akkoord bevonden. Begin 2016 (vermoedelijk na de carnaval) wordt begonnen met de werkzaamheden. Tijdens de dorpsavond gaan we hier dieper op in.

Zomerreces voorbij!!!

Ook voor de Dorpsraad Leende is het zomerreces voorbij. Inmiddels hebben we onze eerste bijeenkomst alweer gehouden.

De volgende onderwerpen kwamen o.a. aan de orde:

In het kader van de landelijke buren dag / Nederland schoon gaan wij op zaterdag 26 september a.s. weer met vrijwilligers aan de slag om het speel- en doepark winterklaar te maken. Vanaf 09.00 uur bent u van harte welkom. Wij zorgen voor koffie en koek!! Wel graag eigen materiaal meenemen.

Op dinsdag 22 september organiseren wij een thema avond voor alle buurtschappen. Uitnodigingen zijn verstuurd. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, u bent van harte welkom, maar laat het ons even weten via secretariaat@dorspraadleende.nl

Donderdag 19 november wordt de jaarlijkse dorpsavond gehouden. Hierover later meer!!

zondag 19 juli 2015

Dorpsavond

Onze jaarlijkse Dorpsavond staat gepland voor donderdag 19 november 2015.
Zeg het voort !!!!

Verslag vergadering 6 juli 2015

Inzet Boa's: 
De vergadering van maandag 6 juli 2015 werd bezocht door Marcel Voets, beleidsadviseur Integrale Veiligheid gemeente Heeze-Leende. Op ons verzoek heeft hij een toelichting gegeven op de inzet van Boa's in onze gemeente en in het bijzonder in Leende. Boa's worden o.a. ingezet bij burenruzie's, geluidsoverlast, hondenpoep en parkeren. Ook onderzoeken zij meldingen (klachten) die via email bij gemeente binnen komen.

Dorpstraat Noord: 
Naar aanleiding van de verkeerssituatie op Dorpstraat Noord is er een werkgroep opgericht bestaande uit aanwonenden en afvaardiging Dorpsraad Leende. Deze werkgroep heeft veel werk verzet waarbij in samenwerking met de gemeente plannen zijn ontwikkeld. Deze plannen zijn voorgelegd aan de aanwonenden. Zodra de plannen definitief zijn, zal dit door de gemeente gecommuniceerd worden.

Voor het laatste nieuws kijk op facebook

beste lezers

voor het allerlaatste nieuws verwijzen we naar onze pagina op facebook. We merken dat de berichten op facebook meer / beter gelezen worden dan via deze site. Vandaar!

https://www.facebook.com/dorpsraadleende?fref=ts


maandag 9 maart 2015

Oplossen van ergernissen in openbare ruimte

In januari 2014 heeft de gemeenteraad van Heeze-Leende besloten om ergernissen van burgers in de openbare ruimte van Heeze, Leende, Sterksel en Leenderstrijp snel op te lossen. Hiervoor had de gemeenteraad in 2014 € 100.000,-- gereserveerd uit de onderhoudspot van de gemeente. Het moest gaan om klein onderhoud van wegen, fietspaden, voetpaden, bermen en bermranden. De gemeente heeft dit het afgelopen jaar samen met o.a. de Dorpsraad Leende, Dorpsraad Sterksel, Kernraad Leende...rstrijp, ZLTO en SeniorBelangen in vier stappen opgepakt, te weten: Publicatie/oproep in de Parel, Inventarisatie van kleine ergernissen, Gezamenlijk Prioriteiten stellen en Uitvoering van de prioriteiten. Inmiddels zijn een groot aantal van deze ergernissen aangepakt. Binnenkort vind de evaluatie plaats.
In de begroting voor dit jaar (2015) is wederom € 100.000,-- opgenomen voor het gezamenlijk oplossen van kleine ergernissen in de openbare ruimte.
Bij deze een oproep aan onze dorpsgenoten om de ergernissen in openbare ruimte te melden bij de Dorpsraad Leende.

zondag 1 maart 2015

De lente is weer in aantocht!!

Zaterdag 28 maart is het weer zover. Met de lente in zicht wordt het weer de hoogste tijd dat we onze "Beweegtuin" toonbaar maken. Zowel oud als jong worden uitgenodigd om een handje te helpen. Om 09.00 uur gaan we beginnen. Wij zorgen voor een kopje koffie en iets lekkers! Graag zelf tuingereedschap meenemen. Namens DR zeg het voort!


woensdag 28 januari 2015

Vergadering

Onze volgende vergadering is a.s. maandag 13 april 20.00 uur. Vanaf 20.00 uur starten we met ons inloopspreekuur en ben t u van harte welkom met vragen, opmerkingen of zo maar een praatje!

Bouwen nieuwe website

Wij zijn voornemens om een nieuwe site te bouwen voor de Dorpsraad Leende. Met deze site willen wij onze lezers nog beter informeren.
Onze vragen aan u als lezer zijn:

- wat hoort er thuis op onze site
- wat vindt u belangrijk om te lezen / weten
- alle tips en tops zijn welkom

Zaterdag 28 maart Landelijke Opschoondag

Op zaterdag 28 maart 2015 wordt de landelijke opschoondag georganiseerd. Wij willen hier weer aan deelnemen met de bedoeling om het park aan Schoolstraat/Meentplein "voorjaarklaar"  te maken. Misschien kunt u deze datum alvast noteren.
Voor informatie secretariaat@dorpsraadleende.nl

Verslag Dorpsavond

Grote delegatie gemeente Heeze-Leende bij dorpsavond

30 oktober 2014 - 22:56
Donderdagavond 30 oktober was er de jaarlijkse dorpsavond van de dorpsraad in Leende. Deze avond werd gehouden in een zaal bij ‘De Scheuter’ in Leende welke begon iets na 20.00uur en werd geopend door de voorzitter van de dorpsraad, Ger Geurts. Nadat hij iedereen een warm welkom heetten en een korte uitleg gaf over het programma van de avond begon de avond met een terugblik op 2014 en een korte uitleg over de samenstelling van de dorpsraad Leende. Verder legde Geurts duidelijk de werkwijze uit van de dorpsraad. De terugblik van dit jaar ging over onder andere de burendag, oprichting van de zorg coöperatie, opstellen van een lijst van kleine ergernissen en het instellen van de werkgroep Dorpstraat-noord.
Een zeer goede opkomst van ongeveer 80 personen waaronder burgemeester Verhoeven, wethouder Moons en een stevige delegatie van acht gemeenteraadsleden waren aanwezig. Het onderwerp veiligheid dat duidelijk werd uitgelegd door wijkagent Jos de Visser ging voornamelijk over de veiligheid in het dorp en hoe veilig de buurt is. Middels een power-point presentatie legde De Visser uit wat veiligheid is en hoe de inzet van politiepersoneel afhankelijk is van de cijfers over de veiligheid in Leende. Naast geruststellende cijfers over de veiligheid in Leende en Leenderstrijp kwam een stukje preventie aan bod wat men zelf kan doen aan de veiligheid in het dorp. De wijkagent maakte duidelijk dat ‘melden’ altijd verstandig is zodat de politie kan doen wat nodig is. Daarnaast was er informatie te vinden en een uitleg te verkrijgen over veilig wonen en hang- en sluitwerk in uw woning.
Wethouder Moons gaf op donderdagavond voor een volle zaal een update over de zaken die momenteel spelen in Leende zoals de MFA en het centrumplan Leende dat al jaren in de pijpleiding zit. Waarom duurt het geheel zo lang? Hierover wijdde de wethouder uit dat onder andere de crisis hieraan debet is en dat er duidelijk een overweging moet komen voor welke doelgroep de accommodatie gerealiseerd dient te worden. De plannen zijn er, echter komen er steeds wensen bij en is het plan nog niet zover dat er gezegd kan worden dat een definitief voorstel naar de gemeenteraad kan ter goedkeuring. Een duidelijke uiteenzetting van de wethouder over de stand van zaken tot nu toe. Aanwezigen lieten duidelijk van zich horen het niet eens te zijn met het feit dat alles zo lang duurt echter de wethouder maakte wel duidelijk dat er zeker urgentie is bij met name de realisatie van de bouw van een nieuwe school. Het bleek een gevoelig onderwerp onder de inwoners van Leende die duidelijkheid en daadkracht willen hebben van de wethouder.
Paul Martens sprak over de plannen om de knelpunten op te lossen op de Dorpstraat-noord. Enkele voorbeelden waren een veilig voetpad, veilige oversteekplaatsen en goed parkeren. De werkgroep was aangenaam verrast na het overleg met de gemeente Heeze-Leende. In een opsomming van de mogelijkheden kwamen bijvoorbeeld naar voren de aanleg van een vlakliggend trottoir, het verlagen van het plateau, de reparatie van het riool en het realiseren van het parkeren aan één zijde van de weg. Middels enkele foto’s van de huidige situatie en foto’s van mogelijke oplossingen werd duidelijk gemaakt wat er mogelijk is aan de Dorpstraat-noord. Volgens de planning zou er dit jaar nog een tekening klaar moeten zijn waarna het voorstel in het eerste kwartaal van 2015 naar de gemeenteraad gaat en er medio datzelfde jaar begonnen word met de revitalisering begonnen zal worden.
Als laatste kwam Gerbert Brongers aan het woord die zichzelf introduceerde en uitleg gaf over alle disciplines die hij verzorgt vanuit zijn eigen bedrijf. Donderdagavond vertelde hij vooral over de beweegtuin en buitentraining voor 55 plussers en bewegen in combinatie met veiligheid. Kortom, een drukke en vooral informatieve avond waar men hun eigen mening kwijt kon en vragen kon stellen over de precaire onderwerpen die er spelen in Leende.

Met dank aan Leende24.nl