zondag 2 december 2018

Reconstructie Oostrikkerstraat - Langstraat


2 december 2108

Voor de reconstructie van de Oostrikkerstraat en Langstraat zijn de eerste voorbereiding van start gegaan. De gemeente trekt hierbij samen op met de Dorpsraad Leende. Inmiddels is een werkgroep samengesteld, bestaande uit  4 leden van de Dorpsraad Leende en 5 bewoners uit beide straten.
De werkgroep en de gemeente hebben op donderdag 29 november een eerste informatieavond belegd voor alle aanwonenden. Hierbij gaf de gemeente uitleg over het reconstructie project, bestaande uit  de vernieuwing van de weg inrichting alsmede de vernieuwing van de riolering in 2 systemen voor respectievelijk afval- en regenwater. Vervolgens kregen alle bewoners de gelegenheid de voorgestelde nieuwe straatinrichting te bekijken en zijn/haar wensen kenbaar te maken. De werkgroep waakt er over dat alle wensen worden meegenomen en zoveel mogelijk worden verwerkt in het nieuwe plan.
Medio februari worden de aanwonenden wederom uitgenodigd om kennis te nemen van het uitgewerkte ontwerp. Later in 2019 wordt door de gemeente ook informatie gedeeld over omleidingroutes en fasering van de uitvoering. De realisatie staat gepland voor de periode oktober 2019 - april 2019.

maandag 5 november 2018

Dorpsavond 15 november 2018

Op donderdag 15 november organiseert de Dorpsraad Leende weer haar jaarlijkse Dorpsavond. De bijeenkomst wordt gehouden in restaurant De Scheuter en begint om 20.00 uur. De bezoekers worden ontvangen met een kopje koffie of thee. 

Tijdens de bijeenkomst wordt onder andere teruggekeken op onderwerpen die in het afgelopen jaar gespeeld hebben. Op de agenda staan onder andere het Centrumplan (stand van zaken), hoe komen we van het gas af, het sluipverkeer en het dorp aan het woord. Ook wordt aandacht besteed aan lopende projecten zoals asbestsanering en reconstructie Oostrikkerstraat-Langstraat. Wethouder Frank de Win is deze avond aanwezig en zal waar mogelijk een toelichting geven. Alle inwoners uit Leende zijn van harte welkom, jong en oud. 

dinsdag 11 september 2018

Burendag 2018


Al jarenlang maken zowel jeugdigen als ouderen veelvuldig gebruik van het park aan het Meentplein in Leende. Zowel in het voor- als in het najaar plannen we, als Dorpsraad Leende, een ochtend om het park weer gebruiksklaar of winterklaar te maken. Als het goed is, wordt dit najaar gestart met de sloopwerkzaamheden rondom het Meentplein. Aansluitend worden de voorbereidingen getroffen voor de bouw van de nieuwe MFA. Met de gemeente is afgesproken dat de beweegtuin / het speelpark nog zolang mogelijk in tact blijft. 
Dus ook nu willen we weer een zaterdagochtend plannen om het parkje winterklaar te maken. De datum die we geprikt hebben is zaterdag 22 september. We beginnen weer om 09.30 uur en natuurlijk zorgen wij voor een kopje koffie met wat lekkers. Verzoek aan de helpers om zelf een hark of schoffel mee te nemen.
Op 22 september wordt ook de Burendag georganiseerd. Een dag waarop we als buurt gezellig samen komen en waarbij we iets goeds doen voor de buurt. In dit geval het winterklaar maken van de beweegtuin / het speelpark.

donderdag 17 mei 2018

Bijeenkomst met buurtschappen

Op woensdag 23 mei 2018 organiseert de Dorpsraad Leende een bijeenkomst met alle buurtschappen in Leende. De bedoeling is om te horen wat er leeft in de buurtschappen en of er bepaalde zaken van algemeen belang zijn die door de Dorpsraad Leende opgepakt kunnen worden, eventueel in samenwerking met de bewoners. Aangezien de Dorpsraad Leende ook regelmatig contact heeft met de gemeente Heeze-Leende, kan zij hier eventueel ook zaken aan de orde stellen. 
Enkele jaren geleden heeft de Dorpsraad Leende een soortgelijke bijeenkomst met bestuursleden en contactpersonen van alle buurtschappen georganiseerd. Hier kwam toen aan de orde, wat er in de buurtschappen leefde en wat er eventueel verbeterd kon worden. Dit overleg werd toen als positief ervaren.
De bijeenkomst met de buurtschappen is gepland op woensdag 23 mei om 20.00 uur in gemeenschapshuis De Meent.
De buurtschappen hebben hiervoor allemaal een uitnodiging ontvangen. Vragen of reacties zijn mogelijk via secretariaat@dorpsraadleende.nl.

zondag 13 mei 2018

Aankondiging project verwijdering kleine en grote asbestdaken

Persbericht Gemeente Heeze-Leende mei 2018


Op 30 september 2017 vond in Leende een succesvolle pilot plaats waarbij inwoners samen kleine asbestdaken (tot en met 35 m2) hebben verwijderd. Dit jaar organiseert de gemeente Heeze-Leende dit project weer, in samenwerking met de dorpsraden. 9 juni zal het project in Leende van start gaan. In het najaar begint het in Heeze en Sterksel. Daarnaast gaat de gemeente in samenwerking met Omgevingsdienst Zuidoost Brabant aan de slag met het stimuleren van verwijdering van grote asbestdaken van meer dan 35 m2.

Waarom nu?
De risico’s met betrekking tot asbestdaken nemen toe. Dit geldt voor zowel de eigenaren als de omgeving. Asbestdaken zijn vaak versleten en aan vervanging toe.

Veel verzekeraars hebben hun polisvoorwaarden veranderd zodat mensen en bedrijven over het algemeen onvoldoende verzekerd zijn bij schade door asbest. Bij opstalverzekeringen, maar ook bij aansprakelijkheidsverzekeringen geldt nu al dat schade door asbest vaak niet meer is verzekerd.

Waarom samen?
Bij kleine daken (tot 35m2) kan men elkaar helpen bij het verwijderen, zolang er niet voor het werk betaald wordt. Dit maakt het namelijk een arbeidsrelatie. Bij grote daken is het mogelijk een prijsvoordeel te behalen door de sanering voor een groot aantal daken gezamenlijk door een professionele gecertificeerde aanbieder te laten verwijderen. De gemeente Heeze-Leende faciliteert deze projecten zodat het minder ingewikkeld is om asbestdaken zelf te (laten) verwijderen.

Wat willen we weten?
Project asbest kleine daken (Tot 35m2)
Wilt u meedoen? Meldt u dan aan via asbest@heeze-leende.nl.  Vermeld in het onderwerp ‘aanmelding project asbest kleine daken’. Vermeld in de e-mail uw naam, adres, woonplaats en de hoeveelheid te verwijderen asbest (in m2). U ontvangt vervolgens meer informatie.

Project asbest grote daken (vanaf 35m2)
Wilt u meedoen? Meldt u dan aan via asbest@heeze-leende.nl. Vermeld in het onderwerp ‘aanmelding project asbest grote daken’. Vermeld in de e-mail uw naam, adres, woonplaats en geef aan hoeveel asbestdaken u heeft en wat het totale oppervlak van deze daken is.

Een eerste indicatie van de kosten voor het professioneel verwijderen van een groot dak vindt u bij advies op maat milieucentraal.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nadere informatie
Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met afdeling Communicatie: tel. (040) 224 1469.

Zie ook onze Facebookpagina: 
https://www.facebook.com/dorpsraadleende/

woensdag 7 maart 2018

NL Doet

SAMENWERKINGSDAG BEWEEGTUIN / SPEELPARK LEENDE
Al jarenlang maken zowel kinderen als senioren veelvuldig gebruik van het park aan het Meentplein in Leende. Zowel in het voor- als in het najaar plannen we, als Dorpsraad Leende, een ochtend om het park weer gebruiksklaar of winterklaar te maken.
Zolang het park nog in gebruik is, blijven we het park onderhouden. Ook a.s. zaterdag 10 maart 2018 gaan we, in het kader van NL Doet, weer aan de slag.
NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken.
Vanaf half tien bent u van harte welkom. Graag zelf wat tuingereedschap meenemen. De Dorpsraad zorgt voor een kopje koffie met wat lekkers.
Rond de klok van 12.00 uur zijn we zeker klaar met de werkzaamheden.