vrijdag 18 november 2016

Verslag Dorpsavond 17 november 2016

De Dorpsavond 2016 werd druk bezocht. Iets na 8 uur werd de bijeenkomst geopend. Allereerst werd teruggekeken op de activiteiten van het afgelopen jaar. Hierna werd namens het Platform Verbreding A2 een toelichting gegeven op de problematiek rond de A2 Weert-Eindhoven. In het kort kan gesteld worden dat het nog zeker 10 jaar kan duren voordat eventuele plannen uitgevoerd gaan worden. Zie voor informatie: http://mirta2weerteindhoven.nl/default.aspx
Het fileprobleem wordt door de aanwonenden als zeer vervelend ervaren. Ook komt de veiligheid voor de (schoolgaande) jeugd in het geding. Door aanwonenden wordt opgeroepen tot actie! Het fileprobleem / de veiligheid wordt een aandachtspunt voor de Leefbaarheidsagenda 2017.
Hierna werd een toelichting gegeven op het onderwerp "asbest sanering voor particulieren". Het beleid van onze gemeente is er op gericht om per 2020 "asbestvrij" te zijn.
Jan Willem Reiling presenteerde het onderwerp: "Het dorp aan het woord". De vragen worden door ons gebundeld en binnenkort besproken in een reguliere Dorpsraad bijeenkomst. Hierna zullen we deze publiceren en eventueel aanvullen op de Leefbaarheidsagenda 2017. Na de pauze kwam het onderwerp Centrumplan aan de orde. Door de wethouder Bosmans werd een toelichting gegeven over de stand van zaken. Hij vertelde dat het gevelontwerp a.s. maandag in ene besloten vergadering wordt gepresenteerd aan de gemeenteraad. Daarna wordt het ontwerp gepresenteerd aan Dorpsraad Leende, de belangenorganisaties en de inwoners. De wethouder vertelde dat de tijd dringt en er geen ruimte is voor alternatieve ontwerpen. Op 1 juli 2017 moet de bouwvergunning rond zijn. Uit de reacties van de aanwezigen kon ook nu weer opgemaakt worden dat veel inwoners niet tevreden zijn met de bestaande plannen. Niet alleen het gebouw maar ook het verkeersplan roepen nog veel vragen op.
Het laatste agendapunt betrof de (noodzakelijke) uitbreiding van de Dorpsraad Leende. Vind jij ook dat de Leefbaarheid in ons dorp belangrijk is en wil jij daar je steentje aan bijdragen, meld je dan aan als lid van de Dorpsraad Leende. We vergaderen een keer in de maand en verdelen onze interesses en werkzaamheden door plaats te nemen in commissies. Ook bent u altijd welkom om een of meerdere vergaderingen bij te wonen om te kijken of het iets voor u is.

De Dorpsavond 2016 zit er weer op. Inwoners bedankt voor jullie grote opkomst en jullie inbreng. SAMEN KOMEN WE VERDER!

zaterdag 12 november 2016

Uitnodiging DorpsavondPersbericht november 2016

Op donderdag 17 november 2016 organiseert de Dorpsraad Leende weer haar jaarlijkse Dorpsavond. Op deze avond wordt allereerst teruggekeken op onderwerpen die het afgelopen jaar aan de orde zijn geweest.
Op de agenda staat o.a. de verbreding van de A2. Door medewerkers Platform A2 zal hierop een toelichting worden gegeven. Verder wordt er aandacht besteed aan Asbestsanering voor Particulieren. De gemeente Heeze-Leende heeft zich ten doel gesteld om in 2020 asbestvrij te zijn. Er wordt informatie verstrekt over procedures, alternatieven en kosten. Aandacht wordt ook besteed aan het fileleed in de ochtenduren in ons dorp. Vanzelfsprekend mag het Centrumplan niet ontbreken. Wij hopen u bij te praten over de laatste ontwikkelingen. 
Tot slot wordt aandacht besteed aan het onderwerp “Het Dorp aan het woord”. Op ludieke wijze worden de aanwezigen uitgedaagd mee te denken over de toekomst van Leende. Voor ons als Dorpsraad belangrijk als input voor de komende jaren.
De avond wordt gehouden in de Scheuter en begint om 20.00 uur.
Belangstellenden worden ontvangen met koffie en thee. 

donderdag 3 november 2016


Woensdagmiddag 2 november 2016 hebben wij (Dorpsraad Leende samen met Henk Simkens als afgevaardigde van het Gebruikerscollectief) de Raadpleging Burgers d.d. 27 oktober 2016 aangeboden aan de wethouder Toon Bosmans. Ook hebben wij hem nog gewezen op de vele reacties op de brief van vier Dorpsgenoten, de reacties op de site van HartvoorLeende en de eerdere reacties die op de site van Tinus Aarts zijn verschenen.

dinsdag 1 november 2016

Centrumplan

Tot morgenmiddag (woensdag 2 november 2016) heeft u nog tijd om uw zienswijze in te dienen. Laat uw mening niet verloren gaan. Het is belangrijk dat u laat horen hoe u over het bestemmingsplan denkt.
N.a.v. de informatieavond/raadpleging burgers op 27 oktober 2016 zijn de uitgebrachte stemmen geteld. De avond werd bezocht door ongeveer 450 personen, waarvan er 353 een stem hebben uitgebracht. 348 bezoekers stemde voor het plan "Hart van Leende".
Het nieuwe MFA zal meer dan veertig/vijftig jaar het dorpsaanzicht in Leende bepalen. Het nieuwe plan zal in de ogen van de belangenorganisaties voldoen aan de wensen van de inwoners.
De uitgebrachte stemmen / meningen en opmerkingen tijdens de informatieavond/raadpleging zijn door de Dorpsraad Leende verwoord in een schriftelijk verslag, hetgeen op woensdag 2 november 2016 aangeboden zal worden aan de verantwoordelijke wethouder(s).
We houden u op de hoogte.

Dorpsavond 17 november 2016

Noteer deze datum alvast in uw agenda.
In Restaurant de Scheuter organiseren wij onze jaarlijkse dorpsavond.
De agendapunten zijn
Centrumplan
Verbreding A2
Asbestsanering voor particulieren