zaterdag 15 oktober 2011

Dorpsavond

Dorpsraad Leende organiseert haar jaarlijkse Dorpsavond:
Dinsdag 1 november 2011
Herberg de Scheuter
Aanvang 20.00 uur
Agenda:
1) Presentatie Leefbaarheidsagenda
2) Informatie over het nieuwe Centrumplan met een "volksraadpleging"

De avond, georganiseerd door de Dorpsraad Leende, wordt bijgewoond door Liesbeth Ponsen (Projectleider) en Wilma van der Rijt- van der Kruis (Wethouder). 

U MAG DEZE AVOND NIET MISSEN !!!

donderdag 6 oktober 2011

Analyse Verkeerslichten Valkenswaardseweg

Oktober 2011: Eerder dit jaar is aan de Dorpsraad Leende gevraagd om een bijdrage te leveren bij het in kaart brengen van de problemen rondom het verkeerslicht aan de Valkenwaardseweg.  Deze opdracht is opgepakt door de heren G. de Jong en W. Heemskerk van ons cluster Verkeer. Hun bevindingen zijn besproken met de leden van de Dorpsraad en met betrokkenen in ons dorp. Het eindrapport “Analyse verkeerslichten Valkenswaardseweg” is inmiddels aangeboden aan de verantwoordelijke beleidsmedewerker Verkeer en wethouder J. van Bree. DR Leende rekent erop dat zij en onze burgers op de hoogte gehouden worden van de te nemen vervolgstappen. Zie hieronder de opgemaakte analyse:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B9l8GDd8ugWqMDc2MjVmMzAtZDJjMS00Nzc2LTlmNDMtNDNlZTk4OTJjZjA0&hl=nl

Ontwerpbestemmingsplan

Ontwerpbestemmingsplan Kom Leende – Leenderstrijp.
Oktober 2011: In de periode van 1 september tot 12 oktober 2011 ligt op het gemeentehuis het Ontwerpbestemmingsplan Kom Leende-Leenderstrijp ter inzage.
In deze periode kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op dit ontwerp.
In een bestemmingsplan worden onder andere de mogelijkheden voor bouwen en bedrijfsuitoefening geregeld voor de komende tien jaren.
In het stadium van het ontwerpen van een bestemmingsplan is het dikwijls nog goed mogelijk om via het indienen van een zienswijze het plan aan te laten passen. Later is dat vrijwel niet meer mogelijk of in elk geval veel lastiger. Om die reden wil de Dorpsraad alle inwoners van Leende wijzen op deze inspraakperiode en iedereen adviseren om zo nodig gebruik te maken van dit inspraakrecht.
Op de gemeentelijke website www.heeze-leende.nl is het ontwerpplan terug te vinden onder de tabs “beleidsnota’s” en “Ruimtelijke ontwikkeling”. Aanstaande woensdag 14 september om 19.00 uur wordt er in “De Scheuter” een toelichting gegeven op dit plan en de procedures.
Wij brengen dit gezien het grote belang graag onder uw aandacht!

Ontwikkelingen Centrumplan

Dorpsraad betrokken bij herziening van het Centrumplan in Leende.
Oktober 2011: Zoals ondertussen bij iedereen wel bekend zal zijn is het oorspronkelijke plan voor de herinrichting van het centrum van Leende van tafel. Het plan bleek voor de woningcorporaties financiƫel niet uitvoerbaar. De huidige recessie en de aarzelingen op de woningmarkt zijn hier debet aan. Wij betreuren als Dorpsraad de ontstane vertraging, maar vinden anderzijds wel dat een herziening van het plan tot verbeteringen zou kunnen leiden.
Inmiddels is het overleg met de oorspronkelijke gebruikersgroep over de toekomstige invulling van het centrum hervat als voorbereiding voor richtinggevende besluitvorming door de gemeenteraad aan het eind van dit jaar.
De Dorpsraadleden Paul Martens en Piet Kuppens zijn bij de eerste overlegvergadering geweest en zijn daar goed ontvangen. De dorpsraad maakt nu vast onderdeel uit van dit “gebruikers” overleg, dat de komende maanden om de 2 weken plaats vindt. Wij richten ons als dorpsraad m.n. op de leefbaarheid van het gehele plan en gaan bekijken hoe wij het dorp en omwonenden hierbij kunnen betrekken. Liesbeth Ponsen, de verantwoordelijk ambtenaar bij de gemeente, gaat ons hierbij helpen.
Laride heeft de opdracht gekregen om voor eind dit jaar met een haalbaar en gedragen plan te komen dat B&W aan de raad wil voorleggen. Laride praat ook met het schoolbestuur, Korein, en de Woningcorporaties. De uitgangspunten en randvoorwaarden gaan op ons verzoek duidelijk op papier gezet worden.  Verder zijn de plannen en tekeningen uit het verleden begraven en wordt het traject open gestart.

Om onze inbreng als dorpsraad vorm te geven staan we nu voor de volgende opgave:
  1. aanpak bepalen hoe burgers te betrekken. Wij denken hierbij aan:
    1.  kleine werkgroep samenstellen
    2. dorpsavond plannen
  2. het verzamelen van gegevens over;
    1. welke verbeteringen zijn mogelijk en gewenst
    2. wat zijn de wensen of eisen van de inwoners

Wij willen graag de geluiden uit het dorp opvangen over dit onderwerp.
Voorlopig kunt U alle tips en wensen bekend maken bij:
Piet Kuppens
Margrietlaan 2
5595 EB Leende