zondag 19 februari 2017

Aanpak sluipverkeer / ontbijtbijeenkomstAanpak sluipverkeer Leende 
  
Op de A2 tussen Weert en Eindhoven staan elke werkdag files. Vooral in de ochtendspits richting Eindhoven is sprake van structurele congestie. Naast -uiteraard- de dagelijkse gebruikers ondervinden de betrokken gemeenten en provincies hiervan de negatieve gevolgen voor de bereikbaarheid van Zuid-Nederland. Ook bestaat de sterke indruk dat er sprake is van sluipverkeer, met negatieve gevolgen voor leefbaarheid en verkeersveiligheid in een aantal dorpskernen, waaronder in Leende.

De verkeerssituatie op de A2 tussen Weert en Eindhoven wordt onderzocht met een zogenaamd MIRT-onderzoek. ‘MIRT-onderzoek’ wil zeggen dat het is opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport van de rijksoverheid.

Op donderdag 23 februari a.s. wordt door MIRT A2-groep en Dorpsraad-Leende een onbijtbijeenkomst georganiseerd voor aspirant-kamerleden en bewoners van dorpen aan de A2, die te lijden hebben van sluipverkeer.
De ontbijtbijeenkomst wordt gehouden in restaurant de Scheuter tussen 08.00 en 09.30 uur. Het doel van deze bijeenkomst is kamerleden te laten zien welke onmogelijke en gevaarlijke situaties sluipverkeer in de dorpen oplevert en hen ervan te overtuigen dat maatregelen om de bron daarvan te elimineren, nl. doorstroming op de A2 te vergroten, bitter noodzakelijk zijn. Dit alles in de hoop dat zij, bij behandeling van dit onderwerp in de tweede kamer, een positieve stem uitbrengen op die maatregelen.

Ook aanwonenden van de Dorpstraat, maar ook andere inwoners zijn van harte welkom om tijdens die sessie mee te helpen om in woord en beeld de problemen én het ongenoegen van de Leendenaren aan de kamerleden te schetsen.
Voor deze bijeenkomst zijn wij “dringend” op zoek naar beeldmateriaal van files in het dorp.  Dit beeldmateriaal wordt gebruikt als beeldend bewijs in de infomappen voor de kamerleden en als muur "versiering" bij de ontbijt -bijeenkomst.                                                                                                            
U kunt het beeldmateriaal sturen naar ons emailadres secretariaat@dorpsraadleende.nl  

zaterdag 14 januari 2017

Bezoek receptie

Naast alle vergader- en overlegmomenten in de afgelopen weken, nemen we ook de tijd voor andere (zeker zo'n belangrijke) zaken. Zondag sluiten we in de rij aan om ons Prinsenpaar te feliciteren en een geweldige carnaval toe te wensen. !! Alaaf!!

Verslag bijeenkomst

Vrijdagavond 13 januari 2017 heeft het Collectief Leende in een overvolle Meent verslag gedaan van de stand van zaken met betrekking tot het Centrumplan. Zoals in diverse media ook te lezen is, hebben we de laatste dagen flinke stappen voorwaarts gemaakt. Daar zijn we natuurlijk heel blij mij. Vrijdagavond zijn de nieuwe plattegronden getoond. Geen spiegeling maar wel een verschuiving van diverse ruimtes. Hierdoor ontstaat er een andere, maar meer functionelere, indeling. De indeling van de school blijft zoals in het eerdere plan is getoond.
Maar we zijn er nog niet. De gevels van het eerdere plan worden door velen niet gezien als een aanwinst voor ons dorp. Dus daar hebben we nog een weg te gaan.
De ontsluiting via de Kerkstraat is (zeker voor de Dorpsraad) een must. Door te kiezen voor een ontsluiting via de Kerkstraat komen de parkeerplaatsen meer centraal te liggen. Ook een gekoesterde wens! Hiervoor worden nog besprekingen gevoerd met de gemeente en de school.
Daarnaast willen de omwonenden overleg over de soort woningen die in het plan gebouwd gaan worden.
Dus nog genoeg werk te doen, maar een goed begin is het halve werk!

zondag 8 januari 2017

Collectief Leende organiseert een BELANGRIJKE INFORMATIEAVONDOp vrijdag 13 januari 2017 organiseert het Collectief Leende een zeer belangrijke informatieavond in gemeenschapshuis de Meent van 19.30 tot 20.30 uur.
Op deze avond worden alle inwoners ingelicht over de situatie rondom het Centrumplan Leende. Op maandag 23 januari 2017 wordt door de gemeenteraad een besluit genomen over het Bestemmingsplan Centrum Leende. In het onderhavige plan ziet het Collectief Leende te weinig terug van alle eisen en wensen. Eerder werden al een groot aantal zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan.
Vanaf dat het plan in oktober 2016 ter inzage lag, wordt er door ‘de gemeente’ niet of nauwelijks met de belangengroepen gesproken. Er is steeds gezegd: “Dit is het plan en hier moet je het mee doen!
Een gepland gesprek tussen het Collectief Leende en de wethouders op 15 december 2016, werd op het laatste moment en zonder duidelijke reden door de gemeente afgezegd.
Doordat er niet of nauwelijks geluisterd wordt, vordert de tijd en wordt de tijdsdruk steeds groter. Al ruim een jaar geleden heeft het Gebruikerscollectief van De Meent een “NO-GO” afgegeven voor wat betreft de inrichting en situering van het gebouw. De Dorpsraad maakt zich vooral ernstige zorgen over de verkeersveiligheid in het voorgestelde plan. Deze zienswijze wordt ook ondersteund door een rapport van Veilig Verkeer Nederlands, afdeling Heeze-Leende.
Het Collectief Leende is bereid om de schouders onder het onderhavige plan te zetten, mits er een aanpassing kom in het bestemmingsplan. De dringende wensen (eisen) van het Collectief Leende zijn bij een aanpassing van het bestemmingsplan realiseerbaar. Deze punten betreffen o.a. een ontsluiting via de Kerkstraat (niet via de Julianastraat) en een spiegeling van het gebouw. Hiermee worden veel van de wensen van het ‘Collectief Leende’ verwezenlijkt.
Het Collectief Leende doet een dringende oproep aan alle inwoners om op vrijdagavond 13 januari van 19.30 uur tot 20.30 uur naar De Meent te komen. Op deze avond wordt niet alleen alle inwoners ingelicht, maar worden ook een aantal stelling voorgelegd, die het Collectief Leende input geeft in de nog te nemen acties.
De flyer die afgelopen weekend huis aan huis werd bezorgd in Leende en Leenderstrijp geeft een duidelijk beeld van de stand van zaken.
Collectief Leende is samengesteld uit leden van de Dorpsraad Leende, Het Gebruikerscollectief de Meent, De Klankbordgroep Omwonenden, Betrokken Leendernaren en de OVL Ondernemingsvereniging Leende.
Collectief Leende


Het Centrumplan Leende gezien vanaf het terras van herberg De Scheuter op de Markt

zondag 18 december 2016

Laatste inloopavond centrumplan 19 december 2016

Beste dorpsbewoners,

Morgen, maandagavond 19 december, is de laatste mogelijkheid om gebruik te maken van het inloopspreekuur op het gemeentehuis om vragen te stellen over het Centrumplan. Tussen 19.00 en 20.00 uur zitten de wethouders klaar.

Laat deze mogelijkheid niet verloren gaan en zorg dat u er bent.

De onderwerpen die u ter sprake kunt brengen zijn:
- Waarom wordt er niet geluisterd naar de achterban, naar de burgers. Een grote meerderheid staat niet achter het plan. Hebben alle reacties (ondertekende petities en ingediende zienswijzen) dan niets te betekenen? Ook al worden zienswijzen misschien ongegrond verklaard, de inwoners spreken hiermee wel hun bezorgdheid uit!
- Ontsluiting aan de Kerkstraat. Een ontsluiting via de Kerkstraat is dringend gewenst; een ontsluiting via de Julianastraat is ongewenst. De splitsing Dorpstraat – Julianastraat zal alleen maar nog drukker en nog onveiliger worden, als in de Julianastraat een ontsluiting komt. Denk ook aan de file/het sluipverkeer ‘s morgens in het dorp (op werkdagen).
- Rapport Veilig Verkeer Nederland afdeling Heeze-Leende
Waarom wordt het rapport van Veilig Verkeer Nederland afdeling Heeze-Leende terzijde geschoven. Hierin staan meerdere aanbevelingen die te maken hebben met de veiligheid van de weggebruikers. Ook Veilig Verkeer Nederland afdeling Heeze-Leende heeft een sterke voorkeur voor ontsluiting aan de Kerkstraat en vindt ontsluiting aan de Julianastraat onwenselijk.
- Parkeerplaatsen
De parkeerplaatsen in het gebied zijn moeilijk vindbaar, niet aaneengesloten en men kan er niet rondrijden.
- Multi Functionele Accommodatie - spiegeling zalen
Spiegeling van het gebouw maakt de Multi Functionele Accommodatie veel aantrekkelijker en doelmatiger voor de gebruikers. Hiermee kunnen twee rechthoekige zalen gerealiseerd worden met voordelen voor ‘zicht over de gehele zaal’ en ‘akoestiek’. Daarnaast is een flexibel of vergrootbaar podium wenselijk.
- Grondgebonden woningen
Het is wenselijk dat de grondgebonden woningen platte daken krijgen en hierdoor passen qua stijl bij de woningen aan de Kerkstraat en de aangrenzende MFA. Ook geeft dit meer privacy voor de bewoners aan de Kerkstraat.
- Dorpse uitstraling
De getekende Multi Functionele Accommodatie heeft geen dorpse uitstraling, geen dorps karakter heeft en past niet in het straatbeeld van Leende (veel Leendse bewoners geven voorkeur aan gebouw met elementen van ‘Hart van Leende’, getekend door Marcel van de Wolfshaar. )
Graag zoveel mogelijk delen!
Succes.

woensdag 14 december 2016

Verslag Dorpsavond 2016
Verslag Dorpsavond      donderdag 17 november 2016
Deze Dorpsavond werd door een 100-tal mensen bezocht.
Om 20.05 uur opent voorzitter Ger Geurts deze avond.
Allereerst was er een terugblik op het afgelopen jaar.  Hier werden met name de opknapbeurt van de Dorpstraat Noord genoemd, waaruit blijkt dat bij een goede samenwerking veel bereikt kan worden. Ook de prijs, die de Dorpsraad met de Afvalbingo had gewonnen (i.v.m. het met vrijwilligers onderhouden van het Park) , was het vernoemen waard.

Punt 2  File op de A2 en het sluipverkeer
De heren Kirkels en Van Ekeren van Platform A2 kwamen hierover uitleg geven. Platform A2 werkt samen met de gemeente. De minister is voor 2 x 3 rijstroken,  maar dat kan nog  jaren gaan duren. Er is nu geen budget voor. Door de drukte op de A2 is het in Leende elke dag file rijden.
Er ontstond een levendige  discussie.
Bewoners van de Dorpstraat geven ook nog aan, dat het sluipverkeer voor schoolgaande kinderen gevaarlijke situaties oplevert.  Aanwezigen die mee actie willen voeren, kunnen in de pauze hun naam en e-mailadres aan de bestuurstafel doorgeven, zodat een aantal bewoners van de Dorpstraat  met hen gaat bekijken, wat er aan de overlast gedaan kan worden.  
M.b.t. een actie: de heer Jan-Willem Reiling zegt, dat in Vught een slagboom op de weg staat, waardoor het (sluip)verkeer gedoseerd wordt toegelaten. Hierdoor blijft  het gemotoriseerd verkeer hopelijk op de snelweg.
Er wordt ook nog gezegd, dat in noodgevallen de brandweer last kan hebben van het vele sluipverkeer in Leende.
De heer Willem Heemskerk van de Dorpsraad merkt op, dat er met Kernraad Strijp een werkgroep is, die regelmatig overleg over dit probleem heeft. Op deze avond gaf een drietal personen zich op om samen met deze verkeerscommissie naar dit probleem te kijken (dit zijn mevrouw  M. Leurs, mevrouw A. Hogenhuis en de heer  J. Dommels).

Punt 3   Asbestsanering – in 2020 Leende asbestvrij
Dorpsraadlid Franz Vermunt geeft uitleg over wat er gaat en moet gebeuren. De Dorpsraad wil een collectief opstarten om het probleem voor de particulier gezamenlijk aan te pakken en op te lossen. In de loop van 2017 komt er een inloopmarkt over dit onderwerp. Er worden vrijwilligers gevraagd om hierover mee te denken (de heer F.van Gastel meldt zich hiervoor aan).

Punt 4  Het Dorp aan het Woord o.l.v. de heer Jan Willem Reiling
Mevr. L. Meijs meldt, dat de Dorpstraat Noord prachtig is opgeleverd,  maar dat er door het zware vrachtverkeer nu al gaten in de weg zitten.  Ze vraagt aan wethouder Van der Rijt, waarom deze straat geen 30 km zone is. Zij wil hier niet op ingaan, omdat dit punt in de werkgroep Dorpstraat Noord al aan de orde gekomen is. Zij stuurt hierover informatie door naar de Dorpsraad, die dit op de site zal publiceren.
De heer Leo Janssen vraagt wat er met de speeltoestellen gebeurt, als het Centrumplan doorgaat. Deze blijven voor Leende bestemd volgens wethouder van der Rijt. Elk goed initiatief is welkom.
Er wordt gevraagd, wat we tegen de tanks kunnen doen, die door de Dorpsstraat rijden. Volgens de wethouder kan de gemeente hier niets tegen doen. Ze adviseert het kenteken te noteren en naar  Defensie te bellen.
Er wordt opgemerkt, dat de huizen in de Dorpstraat ooit trillen door het zware verkeer. Dit is onder de aandacht van de gemeente.
Dan is er de vraag aan de gemeente of er al ooit een meting naar fijnstof in de Dorpstraat is gedaan? Het antwoord van de wethouder is kort maar fel Nee. Wordt er door de gemeente wel initiatief genomen om dit te gaan meten? Het antwoord is nu ook Nee. Wethouder Van der Rijt gaat hier achter aan gaan en de norm bekijken.  Zij geeft het antwoord door aan de Dorpsraad, die dit op de site zal publiceren.
Het parkeren bij de tijdelijke school  aan de Breedvennen is een groot probleem en gevaarlijk, vooral nu Piet van Mierlo daar aan het bouwen is.  De vraag is dan ook of de gemeente hier iets tegen gaat doen. De gemeente heeft al diverse keren met de school en de politie hierover overleg gehad. Ouders moeten ook goed uitkijken. Bij problemen moeten zij dit aan de school doorgeven.
Dan komt de vraag waarom er geen hangplek voor de hangjeugd is  in Leende. Volgens burgemeester  Verhoeven is de jeugd vrij om te gaan en staan waar ze wil. Dat kunnen wij ze niet opleggen. Volgens wijkagent Jos de Visser is er op dit moment geen overlast van de hangjeugd. De jongeren vragen niet om een hangplek.
Na een korte pauze gaan we verder met het Centrumplan.
Er zijn volgens de voorzitter op dit moment diverse groepen actief om een goed en breed gedragen MFA te krijgen. Want op dit moment staat er nog steeds een No Go. Wethouder Toon Bosmans geeft een toelichting op de stand van zaken op dit moment, en dat de gemeente hard bezig is om voor Leende een bruikbaar en goed MFA te realiseren. Het is volgens hem nog maar 1 minuut voor 12 om alles voor elkaar te krijgen. Begin januari 2017 zal de gemeenteraad hun oordeel moeten geven over het plan. Ook zijn er in het nieuwe plan diverse opmerkingen meegenomen van de inwoners en ze hebben dan ook goede hoop dat alles goed komt. Volgens Mevr.L.Ponssen zijn er 311 zienswijze ingediend.
Henk Simkens spreekt namens het gebruikerscollectief en zij zijn zeer benieuwd hoe het plan er nu uit ziet. De opdracht aan de architect was wel om het gebouw sober te houden en dit klopt volgens de voorzitter.
Dan is de vraag wat het prijsverschil is tussen het plan van de gemeente en het plan Hart van Leende dat is niet bekeken om dat het plan van de gemeente gehandhaafd blijft.
Het laatste woord is voor de burgemeester hij vraagt wel om alle medewerking want als dit plan niet doorgaat gaat het hele plan voor een nieuwe MFA niet door omdat alles voor 1 juli 2017 alles rond moet zijn.
Dan komt nog de Rondvraag.
Dhr. P.Liebregts heeft al 5 x een gesprek gehad met de gemeente over de wateroverlast op zijn bedrijf maar er gebeurt niets. Zijn vraag is waarom gebeurt er niets?  De dorpsraad geeft de vraag door aan de wethouder. Deze vind dat deze vraag niet bij de gemeente thuis hoort maar bij het waterschap.
Dan sluit de voorzitter om 22.30 Uur deze bijeenkomst.

vrijdag 18 november 2016

Verslag Dorpsavond 17 november 2016

De Dorpsavond 2016 werd druk bezocht. Iets na 8 uur werd de bijeenkomst geopend. Allereerst werd teruggekeken op de activiteiten van het afgelopen jaar. Hierna werd namens het Platform Verbreding A2 een toelichting gegeven op de problematiek rond de A2 Weert-Eindhoven. In het kort kan gesteld worden dat het nog zeker 10 jaar kan duren voordat eventuele plannen uitgevoerd gaan worden. Zie voor informatie: http://mirta2weerteindhoven.nl/default.aspx
Het fileprobleem wordt door de aanwonenden als zeer vervelend ervaren. Ook komt de veiligheid voor de (schoolgaande) jeugd in het geding. Door aanwonenden wordt opgeroepen tot actie! Het fileprobleem / de veiligheid wordt een aandachtspunt voor de Leefbaarheidsagenda 2017.
Hierna werd een toelichting gegeven op het onderwerp "asbest sanering voor particulieren". Het beleid van onze gemeente is er op gericht om per 2020 "asbestvrij" te zijn.
Jan Willem Reiling presenteerde het onderwerp: "Het dorp aan het woord". De vragen worden door ons gebundeld en binnenkort besproken in een reguliere Dorpsraad bijeenkomst. Hierna zullen we deze publiceren en eventueel aanvullen op de Leefbaarheidsagenda 2017. Na de pauze kwam het onderwerp Centrumplan aan de orde. Door de wethouder Bosmans werd een toelichting gegeven over de stand van zaken. Hij vertelde dat het gevelontwerp a.s. maandag in ene besloten vergadering wordt gepresenteerd aan de gemeenteraad. Daarna wordt het ontwerp gepresenteerd aan Dorpsraad Leende, de belangenorganisaties en de inwoners. De wethouder vertelde dat de tijd dringt en er geen ruimte is voor alternatieve ontwerpen. Op 1 juli 2017 moet de bouwvergunning rond zijn. Uit de reacties van de aanwezigen kon ook nu weer opgemaakt worden dat veel inwoners niet tevreden zijn met de bestaande plannen. Niet alleen het gebouw maar ook het verkeersplan roepen nog veel vragen op.
Het laatste agendapunt betrof de (noodzakelijke) uitbreiding van de Dorpsraad Leende. Vind jij ook dat de Leefbaarheid in ons dorp belangrijk is en wil jij daar je steentje aan bijdragen, meld je dan aan als lid van de Dorpsraad Leende. We vergaderen een keer in de maand en verdelen onze interesses en werkzaamheden door plaats te nemen in commissies. Ook bent u altijd welkom om een of meerdere vergaderingen bij te wonen om te kijken of het iets voor u is.

De Dorpsavond 2016 zit er weer op. Inwoners bedankt voor jullie grote opkomst en jullie inbreng. SAMEN KOMEN WE VERDER!