zondag 6 januari 2019

Verslag Dorpsavond 15 november 2018


Aanwezig 125 personen.

Om 20.05 opent voorzitter Ger Geurts deze bijeenkomst.
Hij heet allen van harte welkom, vooral wijkagent Jos de Visser die ondanks zijn vakantie toch aanwezig is. Ook de Burgemeester en drie wethouders worden verwelkomd, ook de pers die op deze avond aanwezig is.

Dan komen er een terugblik en een vooruitblik.
Terugblik.
In mei heeft de Dorpsraad een zinvolle bijeenkomst met de Leendse buurtverenigingen gehouden. Ook heeft zij twee bijeenkomsten met de gemeenteraadsleden georganiseerd.
De Dorpsraad heeft een aantal bijeenkomsten over het Centrumplan bijgewoond.
Ook wordt opgemerkt, dat de Dorpsraad bij de gemeente weer een lijst met kleine ergernissen heeft ingediend.
In juni is er samen met de gemeente een 2e inzameldag georganiseerd voor asbestsanering kleine daken.
Ook dit jaar hebben we met een groep vrijwilligers weer twee keer het parkje en beweegtuin een onderhoudsbeurt gegeven.
Ook steunen we het initiatief van enkele dorpsbewoners om te komen tot een coöperatieve woonvorm.

Vooruitblik.
Project Oostrikkerstraat – Langstraat is het volgende grote project.
Zebrapad Dorpstraat bij de Kruivat.
Opknappen van het strijper tunneltje het Lind verbindt project.

Het volgende punt was Energie transitie.
Dorpsraadslid Henk Los geeft een korte inleiding over het onderwerp Hoe komen we van het gas af. De meeste mensen weten nog niet, hoe dit aangepakt moet worden. In de vergadering met de buurtschappen in mei is dit onderwerp ook aan de orde geweest. ER is toen afgesproken dat we tijdens deze Dorpsavond hierop terug zouden komen.
De Heer Cor van Loon lid van de energiecoöperatie Opgewekt Heeze-Leende geeft een uitleg over Energietransitie.
Mevr. Irmie Paassen van Buurkracht geeft daarna een uitleg, waar zij mee bezig zij. In de gemeente Heeze-Leende maken nu het Vogelpark in Leende en het Binnenhof in Heeze gebruik maken van hun diensten. In een buurtschap zijn vrijwilligers nodig, die voor een buurt deze kar willen trekken. Het is een traject van 10 uur. Buurtbewoners kunnen evt. Buurkracht benaderen voor een gesprek van 1,5 uur.

Dan is het woord aan Wethouder Frank de Win. Allereerst bedankt hij iedereen voor de steun die hij gekregen heeft. Voordat hij de ontwerpen die hij zal behandelen wil hij iedereen bedanken voor de steun die hij gekregen heeft.

Sluipverkeer.
Ondanks de maatregelen van de gemeente Cranendonck is het probleem nog steeds niet opgelost. Hij geeft aan dat er ook in de gemeente goed wordt gekeken welke oplossingen voor onze gemeente het beste zouden zijn. Hij geeft aan, dat als straks de weg in de Bulders klaar is, het verkeer in Leende zeker niet minder zal worden.
Bewoner Leo Jansen vraagt of er uit boetes geld gegenereerd kan worden, bijv. als automobilisten ’s morgens toch vanaf de Dorpstraat de Margrietlaan inrijden. Wethouder Pieter van de Stek heeft dit genoteerd.

Multi Functionele Accommodatie (MFA)
Gisteren 14 november, is de grond overgedragen aan de gemeente. De planning is dat in januari 2019 het oude gemeentehuis, de oude Rabobank en de loods van v.Eert gesloopt zijn.
Het aanbestedingstraject voor het centrumplan loopt nog op dit moment Volgende maand krijgt de gemeente de prijzen van de aannemers binnen.
 De bedoeling is dat in augustus 2020 de opening van de MFA is. Duurzaamheid is zoveel mogelijk meegenomen in dit plan.
Verder is de gemeente van plan om in januari 2019 de toestellen van de beweegtuin te verplaatsen naar het Marijkeplein. Het terrein weer geëgaliseerd opgeleverd worden.
Op de vraag wat er met het parkeerterrein bij De Meent gebeurt, kon hij geen antwoord op geven.

Daarna is het woord aan Henk Simkens, voorzitter van Stichting De Meent.
Hij liet het licht schijnen over de stand van zaken en over de ontwikkelingen van het dorpshart/de MFA.Hij geeft aan dat het een laagdrempelig gebouw wordt en dat het gebouw straks wel moet gaan leven. Het succes zal vooral afhangen of de bewoners er ook gebruik van gaan maken.
Een voordeel is dat straks de cultuurzaal met een schuifwand van de gymzaal gescheiden is. Deze kunnen daarom apart van elkaar gebruikt worden.
Het glas in lood raam komt in het gebouw en niet in de buitenmuur.
Hij geeft verder aan dat het ideale gebouw niet bestaat, maar zoals het er nu uitziet, kunnen we verder met deze plannen.

Het Dorp aan het woord.
Piet Philipsen is nu de gespreksleider.
Henk Simkens vraagt of het wel verstandig is om in december 2019 met de renovatie van de Oostrikkerstraat en de Langstraat te beginnen. Stel het wordt een strenge winter. En wat zijn de omleidingsroutes. Dorpsraadslid Paul Martens  kan namens de werkgroep mededelen dat hij verwacht dat er wel begonnen wordt in december maar dat de grote werkzaamheden in het voorjaar zullen plaatsvinden.
Raadslid Harrie Scheepers vraagt of alle wensen in de nieuwe MFA zitten of dat er nog aanvullingen komen. Henk Simkens geeft aan dat het niet over het gebouw gaat, maar over de inrichting.

Adrienne Hogenhuis merkt op dat er langs de N2 bij Waalre grote borden staan dat het verkeer richting Valkenswaard en België op de A2 moet blijven tot richting Leende en daar dan via de afrit verder moet. Dit zal voor meer verkeer op de kluifrotonde zorgen, wat weer overlast gaat brengen. Wethouder de Win merkt op, dat hij hier niet van op de hoogte is.
Uit de zaal wordt nog de reactie gegeven, dat in Valkenswaard het zelfs in het Pools op de borden aangegeven staat.
Reactie gemeente 10-12-2018:
Tijdens de dorpsavond kwam het bord langs de N2 bij Waalre ter sprake dat verkeer naar Valkenswaard/Hasselt omleidt via afrit Leende. Vooruitlopend op het verslag hebben wij hierover alvast navraag gedaan bij gemeente Valkenswaard. Daar vertelden ze ons dat afgesproken is dat na 3 maanden geëvalueerd wordt wat de gevolgen zijn van deze omleidingsroute, inclusief de gevolgen voor de kluifrotonde. Het bord staat er nu ongeveer een maand, dus over 2 maanden is de evaluatie.

Bewoner Maaike Aarts. Zij spreekt namens een 30tal bewoners van het buitengebied.
Zij vraagt of de gemeente al een standpunt heeft over de windmolens, die ze eventueel tussen Leende en Maarheeze willen bouwen?
Verder waar kunnen de mensen terecht over allerlei vragen?
Heeft de gemeente vertrouwen in het onderzoek?
Dorpsraadslid Ger Geurts kan alleen maar mededelen dat deze vragen ook aan de wethouder gesteld zijn.
De gemeente is wel op de hoogte en de Dorpsraad zal dit verder ook in de gaten houden.
De Dorpsraad zet deze vragen door naar de wethouder.

Op de Renheide liggen ribbels langs de weg maar waarom liggen deze met afstanden van een 10tal meter uit elkaar?
Voorzitter Ger Geurts merkt op, dat de vragenstelster dit bij de gemeente neer moet leggen.

Leo Janssen vraagt hoe het staat met de lijst van kleine ergernissen staat? Denk aan hondenpoep, hangjeugd, afval. Dorpsraadslid Willem Heemskerk merkt op, dat deze lijst voornamelijk over bermen gaat. Deze lijst heeft alle aandacht. Die andere zaken moeten met de gemeente besproken worden.

Er wordt ook opgemerkt dat bedrijf Hurkmans de straten in de wijk Obelisk herhaaldelijk open legt en dan weer dicht legt. Kan dit niet anders?
Bewoner Wienand van de Laak geeft aan dat het wegdek van de hoek Schoolstraat/Kerkstraat zeer slecht is. Er wordt hem verzocht om dit zelf aan de gemeente door te geven.

Als er verder geen vragen meer zijn, bedankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun komst en sluit hij om 22.00 uur deze bijeenkomst.

zondag 2 december 2018

Reconstructie Oostrikkerstraat - Langstraat


2 december 2108

Voor de reconstructie van de Oostrikkerstraat en Langstraat zijn de eerste voorbereiding van start gegaan. De gemeente trekt hierbij samen op met de Dorpsraad Leende. Inmiddels is een werkgroep samengesteld, bestaande uit  4 leden van de Dorpsraad Leende en 5 bewoners uit beide straten.
De werkgroep en de gemeente hebben op donderdag 29 november een eerste informatieavond belegd voor alle aanwonenden. Hierbij gaf de gemeente uitleg over het reconstructie project, bestaande uit  de vernieuwing van de weg inrichting alsmede de vernieuwing van de riolering in 2 systemen voor respectievelijk afval- en regenwater. Vervolgens kregen alle bewoners de gelegenheid de voorgestelde nieuwe straatinrichting te bekijken en zijn/haar wensen kenbaar te maken. De werkgroep waakt er over dat alle wensen worden meegenomen en zoveel mogelijk worden verwerkt in het nieuwe plan.
Medio februari worden de aanwonenden wederom uitgenodigd om kennis te nemen van het uitgewerkte ontwerp. Later in 2019 wordt door de gemeente ook informatie gedeeld over omleidingroutes en fasering van de uitvoering. De realisatie staat gepland voor de periode oktober 2019 - april 2019.

maandag 5 november 2018

Dorpsavond 15 november 2018

Op donderdag 15 november organiseert de Dorpsraad Leende weer haar jaarlijkse Dorpsavond. De bijeenkomst wordt gehouden in restaurant De Scheuter en begint om 20.00 uur. De bezoekers worden ontvangen met een kopje koffie of thee. 

Tijdens de bijeenkomst wordt onder andere teruggekeken op onderwerpen die in het afgelopen jaar gespeeld hebben. Op de agenda staan onder andere het Centrumplan (stand van zaken), hoe komen we van het gas af, het sluipverkeer en het dorp aan het woord. Ook wordt aandacht besteed aan lopende projecten zoals asbestsanering en reconstructie Oostrikkerstraat-Langstraat. Wethouder Frank de Win is deze avond aanwezig en zal waar mogelijk een toelichting geven. Alle inwoners uit Leende zijn van harte welkom, jong en oud. 

dinsdag 11 september 2018

Burendag 2018


Al jarenlang maken zowel jeugdigen als ouderen veelvuldig gebruik van het park aan het Meentplein in Leende. Zowel in het voor- als in het najaar plannen we, als Dorpsraad Leende, een ochtend om het park weer gebruiksklaar of winterklaar te maken. Als het goed is, wordt dit najaar gestart met de sloopwerkzaamheden rondom het Meentplein. Aansluitend worden de voorbereidingen getroffen voor de bouw van de nieuwe MFA. Met de gemeente is afgesproken dat de beweegtuin / het speelpark nog zolang mogelijk in tact blijft. 
Dus ook nu willen we weer een zaterdagochtend plannen om het parkje winterklaar te maken. De datum die we geprikt hebben is zaterdag 22 september. We beginnen weer om 09.30 uur en natuurlijk zorgen wij voor een kopje koffie met wat lekkers. Verzoek aan de helpers om zelf een hark of schoffel mee te nemen.
Op 22 september wordt ook de Burendag georganiseerd. Een dag waarop we als buurt gezellig samen komen en waarbij we iets goeds doen voor de buurt. In dit geval het winterklaar maken van de beweegtuin / het speelpark.

donderdag 17 mei 2018

Bijeenkomst met buurtschappen

Op woensdag 23 mei 2018 organiseert de Dorpsraad Leende een bijeenkomst met alle buurtschappen in Leende. De bedoeling is om te horen wat er leeft in de buurtschappen en of er bepaalde zaken van algemeen belang zijn die door de Dorpsraad Leende opgepakt kunnen worden, eventueel in samenwerking met de bewoners. Aangezien de Dorpsraad Leende ook regelmatig contact heeft met de gemeente Heeze-Leende, kan zij hier eventueel ook zaken aan de orde stellen. 
Enkele jaren geleden heeft de Dorpsraad Leende een soortgelijke bijeenkomst met bestuursleden en contactpersonen van alle buurtschappen georganiseerd. Hier kwam toen aan de orde, wat er in de buurtschappen leefde en wat er eventueel verbeterd kon worden. Dit overleg werd toen als positief ervaren.
De bijeenkomst met de buurtschappen is gepland op woensdag 23 mei om 20.00 uur in gemeenschapshuis De Meent.
De buurtschappen hebben hiervoor allemaal een uitnodiging ontvangen. Vragen of reacties zijn mogelijk via secretariaat@dorpsraadleende.nl.

zondag 13 mei 2018

Aankondiging project verwijdering kleine en grote asbestdaken

Persbericht Gemeente Heeze-Leende mei 2018


Op 30 september 2017 vond in Leende een succesvolle pilot plaats waarbij inwoners samen kleine asbestdaken (tot en met 35 m2) hebben verwijderd. Dit jaar organiseert de gemeente Heeze-Leende dit project weer, in samenwerking met de dorpsraden. 9 juni zal het project in Leende van start gaan. In het najaar begint het in Heeze en Sterksel. Daarnaast gaat de gemeente in samenwerking met Omgevingsdienst Zuidoost Brabant aan de slag met het stimuleren van verwijdering van grote asbestdaken van meer dan 35 m2.

Waarom nu?
De risico’s met betrekking tot asbestdaken nemen toe. Dit geldt voor zowel de eigenaren als de omgeving. Asbestdaken zijn vaak versleten en aan vervanging toe.

Veel verzekeraars hebben hun polisvoorwaarden veranderd zodat mensen en bedrijven over het algemeen onvoldoende verzekerd zijn bij schade door asbest. Bij opstalverzekeringen, maar ook bij aansprakelijkheidsverzekeringen geldt nu al dat schade door asbest vaak niet meer is verzekerd.

Waarom samen?
Bij kleine daken (tot 35m2) kan men elkaar helpen bij het verwijderen, zolang er niet voor het werk betaald wordt. Dit maakt het namelijk een arbeidsrelatie. Bij grote daken is het mogelijk een prijsvoordeel te behalen door de sanering voor een groot aantal daken gezamenlijk door een professionele gecertificeerde aanbieder te laten verwijderen. De gemeente Heeze-Leende faciliteert deze projecten zodat het minder ingewikkeld is om asbestdaken zelf te (laten) verwijderen.

Wat willen we weten?
Project asbest kleine daken (Tot 35m2)
Wilt u meedoen? Meldt u dan aan via asbest@heeze-leende.nl.  Vermeld in het onderwerp ‘aanmelding project asbest kleine daken’. Vermeld in de e-mail uw naam, adres, woonplaats en de hoeveelheid te verwijderen asbest (in m2). U ontvangt vervolgens meer informatie.

Project asbest grote daken (vanaf 35m2)
Wilt u meedoen? Meldt u dan aan via asbest@heeze-leende.nl. Vermeld in het onderwerp ‘aanmelding project asbest grote daken’. Vermeld in de e-mail uw naam, adres, woonplaats en geef aan hoeveel asbestdaken u heeft en wat het totale oppervlak van deze daken is.

Een eerste indicatie van de kosten voor het professioneel verwijderen van een groot dak vindt u bij advies op maat milieucentraal.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nadere informatie
Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met afdeling Communicatie: tel. (040) 224 1469.

Zie ook onze Facebookpagina: 
https://www.facebook.com/dorpsraadleende/

woensdag 7 maart 2018

NL Doet

SAMENWERKINGSDAG BEWEEGTUIN / SPEELPARK LEENDE
Al jarenlang maken zowel kinderen als senioren veelvuldig gebruik van het park aan het Meentplein in Leende. Zowel in het voor- als in het najaar plannen we, als Dorpsraad Leende, een ochtend om het park weer gebruiksklaar of winterklaar te maken.
Zolang het park nog in gebruik is, blijven we het park onderhouden. Ook a.s. zaterdag 10 maart 2018 gaan we, in het kader van NL Doet, weer aan de slag.
NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken.
Vanaf half tien bent u van harte welkom. Graag zelf wat tuingereedschap meenemen. De Dorpsraad zorgt voor een kopje koffie met wat lekkers.
Rond de klok van 12.00 uur zijn we zeker klaar met de werkzaamheden.