zaterdag 19 augustus 2017

Asbest actie!!

Leende doet mee aan asbest actie!

Asbest vormt een risico voor onze leefomgeving. Daarom dat de Dorpsraad Leende werk wil maken van het vervangen van oude asbest daken. We willen onze bewoners stimuleren en waar mogelijk helpen. Hiertoe heeft de werkgroep samen gewerkt met de gemeente Heeze-Leende en de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Samen komen wij met de actie 'Asbestsanering particulieren Leende'.

Half juli hebben de inwoners van Leende via een huis aan huis brief van de gemeente een uitnodiging ontvangen deel te nemen aan deze actie. Inmiddels heeft de Dorpsraad 30 aanmeldingen ontvangen, samen goed voor sanering van ruim 550 m2 asbest golfplaten.

Heeft u belangstelling om mee te doen, meldt u aan door een email te sturen naar secretariaat@dorpsraadleende.nl onder vermelding van het onderwerp “asbest sanering KLEINE daken”. Geef hierbij de volgende informatie mee: naam, adres, email, oppervlakte van te saneren golfplaten. Aanmelden kan tot en met 31 augustus 2017.

Voor de bewoners die hierover vragen hebben organiseert de Dorpsraad op maandag 28 augustus van 20 tot 21 uur een inloopavond in de Meent.  

Alle deelnemers ontvangen voor het eind van deze maand een brief van de gemeente met een nadere instructie. De sanering mag daarna aanvangen. Het inleveren van de asbest platen vindt plaats op zaterdag 30 september op een nader te bepalen locatie in Leende.

De werkgroep bestaat uit de volgende Dorpsraadleden: Ruud Jansen, Coen Heijmans, Franz Vermunt en Paul Martens. U kunt bij hun terecht voor meer informatie of per email bij secretariaat@dorpsraadleende.nl 

zaterdag 15 juli 2017

Verkiezingen 2018

De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werpen hun schaduwen nu al vooruit. 
Ook de politieke partijen in Heeze-Leende zijn al doende met het opstellen van een verkiezingsprogramma.
De Dorpsraad Leende, met haar oor en oog functie binnen Leende, wil de politieke partijen graag een aantal suggesties aanreiken, in de hoop deze terug te zien in het verkiezingsprogramma en later uiteraard in het gemeentelijk beleid. Suggesties, oorspronkelijke gericht op Leende, maar voor het merendeel zeker ook toepasbaar in de hele gemeente Heeze-Leende. De suggesties betreffen o.a. wonen, toerisme, sluipverkeer, solidariteit, gezondheid en maatschappelijke ontwikkelingen.
Alle politieke partijen en raadsleden zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst op woensdag 19 juli a.s. in de Huiskamer aan de Dorpstraat. De bijeenkomst begint om 20.00 uur.

zaterdag 20 mei 2017

Kleine ergernissen 2017Lijst van kleine ergernissen 2017 (in Leende) die “aangepakt” gaan worden:

1 Verbindingsweg tussen Heerstraat en Strijperstraat.
(Zandpad zit jaarlijks in wegenschaafprogramma)

2 Slechte bermen met veel gaten langs Hulsbroeken.
(Egaliseren bermen)

3 Slechte bermen met veel gaten langs Molenschut.
(
Egaliseren bermen)

Maandelijks overleg

Op maandag 12 juni a.s. houdt de Dorpsraad Leende haar maandelijks overleg. Heeft u vragen of opmerkingen loop gerust even binnen. Wij beginnen om 20.00 uur in een van de vergaderzalen van de Meent. U bent van harte welkom.

Waarom geen 30 km zone DorpstraatTijdens onze Dorpsavond op 17 november 2016 werd teruggekeken naar de "nieuwe" Dorpstraat-Noord. Door een van de aanwezigen werd gevraagd waarom deze weg niet ingericht werd als 30 km weg. Hierbij de uitleg namens de gemeente:

-        De Dorpstraat Noord is een belangrijke doorgaande ontsluitingsweg voor Leende en de gemeente Heeze-Leende waar per dag 7000 motorvoertuigen overheen rijden.
-        Ter vergelijking: over de Dorpstraat Zuid komen per dag zo’n 4000 motorvoertuigen.
-        Het aantal van 7000 motorvoertuigen  ligt volgens landelijke richtlijnen boven de maximale grens van 6000 motorvoertuigen  voor een 30 km/uur erftoegangsweg.
-        De Dorpstraat Noord ligt buiten het dorpshart van Leende en heeft dus niet die verblijfsfunctie zoals de Dorpstraat Zuid die wel in het dorpshart van Leende ligt.
-        Met de aanleg van de centrale as, willen we een verlaging van het aantal motorvoertuigen in de kern van Leende bereiken. Naar verwachting daalt het aantal motorvoertuigen naar ongeveer 4000. Met dit aantal motorvoertuigen kan op de Dorpstraat Noord net zoals op de Dorpstraat Zuid 30 km/u ingesteld worden.
-        Een verlaging van het aantal voertuigen op de Dorpstraat Noord zit er voorlopig niet in.

Maar let wel op:
Met het instellen van een 30km/uur gebied moeten bijbehorende verkeersmaatregelen worden genomen. De maatregelen houden in:
-        Plateaus op kruisingen:
Om verkeer af te remmen moeten verkeersremmende maatregelen worden toegepast. De gemeente moet haar wegen zodanig inrichten dat wegen ook als zodanig 30km/uur herkenbaar zijn. Hiervoor moeten dus plateaus (drempels) worden aangelegd om de snelheid van motorvoertuigen af te remmen en het gebied te accentueren. Voordat je deze plateaus aanlegt, is het belangrijk dat er een alternatieve route om de kern ligt, omdat doorgaande (vracht)verkeer op de plateaus anders zorgt voor geluids- en trillingenoverlast waardoor de overlast kan verergeren.
-        Kruisingen gelijkwaardig is een must op een 30 km weg.
Een gelijkwaardige kruising betekent dat rechts voorrang heeft. Aangezien het verschil tussen het aantal motorvoertuigen op de doorgaande weg en aansluitende wegen te groot is, is het onveilig om deze nu in te stellen.

Het is dus voor het instellen van een 30km/uur gebied noodzakelijk dat eerst het aantal motorvoertuigen op de Dorpstraat Noord verminderd. Zoals aangegeven veroorzaken de  verkeersremmende maatregelen geluids- en trillingenoverlast door vrachtverkeer en zorgt een veranderende voorrangssituatie voor een verslechtering van de verkeersveiligheid,  doorstroming en overlast door afremmende en optrekkende auto’s en vrachtwagens.
Om bovenstaande redenen kan de gemeente voor de Dorpstraat Noord geen 30km/uur gebied instellen.

Centrumplan (vervolg)

Dorpsbewoners,
Het is al even (angstvallig?) stil rondom het Centrumplan Leende. Begin mei is er namens de gemeente nog een Nieuwsbrief verstuurd met daarin de volgende informatie:
De woningcorporaties hebben van de Autoriteit wonen (Aw), onder verwijzing naar de Woningwet, te horen gekregen dat zij de overeenkomst tot samenwerking, herontwikkeling en realisatie van het centrumplan Leende moeten beƫindigen. De nieuwe Woningwet geeft strikte regels over de activiteiten die de woningcorporaties nog mogen uitvoeren. Het centrumplan Leende valt daar niet onder, aldus de Aw. Het beroep dat de woningcorporaties hebben gedaan op het overgangsrecht faalt. Volgend op de beslissing van de Aw hebben de corporaties een schriftelijk verzoek ingediend tot ontbinding van de samenwerkingsovereenkomst ter realisatie van het Centrumplan Leende.

De gemeente en corporaties zijn op dit moment met elkaar in overleg om tot een correcte afhandeling van de beƫindiging van de overeenkomst tot samenwerking te komen, met inachtneming van elkaars belangen. De corporaties blijven zich verantwoordelijk voelen en inspannen voor behoud en versterking van de leefbaarheid van Leende, alleen zal dat niet meer zijn als investeerder en verhuurder van de MFA. Hoe wel is onderwerp van gesprek.

Op woensdag 7 juni hebben de diverse partijen (Dorpsraad, omwonenden, school en het gebruikerscollectief) een overleg met de gemeente. Wij hopen dat tijdens deze bijeenkomst alles (of veel?) duidelijk wordt.

Wij houden jullie op de hoogte.

maandag 8 mei 2017

Centrumplan

Net als veel inwoners zijn wij ook zeer benieuwd hoe de plannen voor het centrum zich ontwikkelen. Door alle partijen worden besprekingen gevoerd. Binnenkort worden wij (Dorpsraad, omwonenden, gebruikerscollectief en school) hierover bijgesproken.
Zodra we meer meten zullen we dit Facebook en Website publiceren.