woensdag 13 november 2019

Uitnodiging Dorpsavond

U I T N O D I G I N G

DORPSRAAD LEENDE
HOUDT HAAR JAARLIJKSE DORPSAVOND
Donderdag 21 november 2019

Restaurant De Scheuter, aanvang 20.00 uur
Voor iedereen uit Leende
Ontvangst met koffie en thee

Het volgende staat op de agenda:
- Centrumplan – Multi Functionele Accommodatie
Met toelichting Basisschool de Triangel en Korein
- Duurzaamheidsbeleid
- Reconstructie Oostrikkerstraat-Langstraat
- Dorp aan het woord

woensdag 6 november 2019

Afscheid Paul MartensAfgelopen maandag, tijdens zijn laatste vergadering voor de Dorpsraad Leende, hebben wij Paul Martensverrast met de vlaai van de maand. Paul is vanaf de oprichting lid geweest van de Dorpsraad Leende. Paul is kritisch, gemotiveerd en opbouwend. Hij is ook de kartrekker geweest van veel projecten, zoals Dorpstraat Noord, Langstraat/Oostrikkerstraat en asbestsanering. Natuurlijk met hulp van ander leden van de Dorpsraad. Namens de leden van de Dorpsraad Leende roepen we in koor: "BEDANKT".

https://www.heeze24.nl/home/artikel/15394/Vlaai-van-de-maand-november-voorPaul-Martensvideo

zaterdag 5 oktober 2019

Uitnodiging jaarlijkse Dorpsavond

Beste Leendernaren,

Op donderdag 21 november 2019 organiseren wij weer onze jaarlijkse Dorpsavond in Restaurant-Brasserie de Scheuter in Leende. Bijzonderheden zoals agenda, sprekers etc. kunt u op korte termijn van ons verwachten. Toegang is gratis en het 1ste kopje koffie / thee wordt u aangeboden door de Dorpsraad.

Uitbreiding Dorpsraad Leende

Nog vergeten te melden, maar sinds kort is de Dorpsraad weer uitgebreid. We zijn heel blij dat Erwin Geurts de Dorpsraad komt versterken. Welkom en veel plezier Erwin binnen de Dorpsraad. Een van de projecten die Erwin op gaat pakken is het updaten van onze website en hiermee het verbeteren van onze "communicatie". Dus we gaan nog veel van Erwin horen.

Start reconstructie Oostrikkerstraat - Langstraat


Herinrichting Oostrikkerstraat/Langstraat gaat 7 oktober van start.

Bedrijven en horeca blijven bereikbaar.

Voorjaar 2018 startte de Dorpsraad een werkgroep samen met vijf vrijwilligers uit de beide straten. We hebben de wensen van de aanwonenden verzameld en er op toegezien dat de gemeente deze in haar plannen heeft mee genomen.
De straten worden stiller en veiliger. Er komen voetpaden, en meer ruimte voor de fietser. De ruimte voor de auto wordt flink smaller. Ook komt er een extra zebrapad ter hoogte van het Brouwershuis/zwemschool. Verder wordt de oude riolering vervangen door een riool voor vuil water en een riool voor hemelwater.

De grote klus, waarbij ook de riolering vervangen moet worden, zal helaas langduring hinder veroorzaken. In overleg met ondernemers en de Dorpsraad heeft de gemeente de klus-duur ingekort naar 6 maanden van oktober 2019 t/m maart 2020. Gedurende deze periode is doorgaand verkeer over de Oostrikkerstraat en de Langstraat niet mogelijk. Verkeer van buiten Leende wordt via Sterksel omgeleid. Voor lokaal verkeer zijn  omleidingen aangegeven zodat bedrijven en horeca te bereiken zijn.

Wij vragen allen enig begrip voor het ongemak, zodat we vanaf voorjaar 2020  kunnen genieten van een stille, veilige straat !!

Wat er aan vooraf ging:
2018
·       inventarisatie wensen via huis-aan-huis brief
·       1e ontwerp
·       1e informatie avond voor aanwonenden
·       publicatie op website van Dorpsraad
2019
·       2e ontwerp
·       2e informatie avond voor aanwonenden
·       Definitief ontwerp door B&W in april vastgesteld
·       overleg over bereikbaarheid/omleidingen voor bedrijven en horeca
·       brief aan bewoners over vooropname woningen
·       opdracht aan aannemer Van der Zanden uit Moergestel
·       3e informatie avond voor aanwonenden

Planning van de werkzaamheden:
Oktober - december 2019
·       fase 1 - wk 41 t/m 46: Oostrikkerstraat 27 t/m kruising Oostrikkerstraat 15
·       fase 2 - wk 43 t/m 49: Oostrikkerstraat 24 t/m Oostrikkerstraat 8A
·       fase 3 - wk 47 t/m 51: Oostrikkerstraat 5 t/m Oostrikkerstraat 1
Januari - maart 2020
·       fase 4A - wk 2 t/m 11: Oostrikkerstraat 29 t/m Dorpstraat 4
·       fase 4B - wk 2 t/m 11: Oostrikkerstraat 2 t/m Langstraat 4

Voor meer informatie zie de websites van de gemeente:


Artikel in ED krant:

zaterdag 2 februari 2019

Oplossing voor het fileleed?


U bent van harte welkom op 7 februari tussen 18.00 en 20.00 in de Scheuter.

De Dorpraad wil dat het file-leed in ons dorp wordt aangepakt. Wij dringen hierop aan bij onze gemeente en bij de ‘Samen mee naar de A2’ werkgroep.

Lees onderstaande publicatie via Heeze24 :

Stand van zaken ‘Samen mee naar de A2’

30 JANUARI 2019 - 11:30
STERKSEL - Om de overlast van het vrachtverkeer van en naar bedrijvenpark ‘Poort 43’ in de kern van Maarheeze en Sterksel te verminderen, is het project ‘Samen mee naar de A2’ opgezet. In deze nieuwsbrief informeert de gemeente Heeze-Leende u over de stand van zaken van dit project.

Ontsluitingsweg
In de toekomst zal het vrachtverkeer via de d’Aasdonken en Grote Bleek van de A2 naar Poort 43 en terug gaan rijden Hiervoor moeten deze bestaande wegen aangepast worden. Het was grotendeels al duidelijk hoe dit moet gaan gebeuren, alleen bij de Grote Bleek ter hoogte van het bosje en bij de
aansluiting Kleine Bruggen-d’Aasdonken moest de exacte ligging van de weg nog bepaald worden. Het afgelopen jaar is hier veelvuldig met de direct aanwonenden over gesproken. Het college van Cranendonck heeft vervolgens in december 2018 besloten om de weg bij de Grote Bleek in het bosje
te leggen en het zuidelijke deel van de d’Aasdonken rechtdoor te trekken. Na dit besluit is het totale tracé van de ontsluitingsweg dus duidelijk. De tracé-tekening is te groot om in deze nieuwsbrief weer te geven, daarom is ze te raadplegen via deze link.

Bestemmingsplan
Om de weg aan te kunnen leggen, moet op Cranendoncks grondgebied het bestemmingsplan aangepast worden. Het concept voorontwerp bestemmingsplan is grotendeels klaar en kan afgerond worden nu het hele tracé van de weg bekend is. Dit voorontwerp bestemmingsplan zal in april 2019
zes weken ter inzage gelegd worden. Omwonenden van de weg kunnen in de periode dat het voorontwerp ter inzage ligt, hun eventuele opmerkingen aan de gemeente kenbaar maken. In deze periode zullen wij ook een inloop-avond organiseren waarin we het voorontwerp bestemmingsplan toelichten. De exacte datum volgt later. Daarna wordt het voorontwerp op basis van de opmerkingen eventueel aangepast. In het najaar van 2019 volgt dan het ontwerp bestemmingsplan, waar belanghebbenden ook op in kunnen spreken. Na de inspraak en de eventuele aanpassingen, zal daarna het definitieve
bestemmingsplan in januari 2020 ter besluitvorming aan de gemeenteraad van Cranendonck voorgelegd worden.

Grondaankopen
Op een aantal plekken komt de weg te liggen op gronden die niet in bezit van de gemeente zijn. Deze gronden moeten gekocht worden om de weg te kunnen aanleggen. Met de eigenaren van deze gronden zijn we in gesprek.

Tijdlijn
Eind januari 2018 gaven ze de vorige nieuwsbrief uit. Hierin stond onder andere informatie over de planning van het project. De gesprekken met de aanwonenden over het tracé van de weg heeft uiteindelijk langer geduurd dan we vorig jaar verwachtten. 

Aanmelden kleine ergernissen

Bericht gelezen op de site van de gemeente:
Met enige regelmaat krijgt de gemeente meldingen binnen van burgers over de openbare ruimte. Het gaat dan bijvoorbeeld over een gat in de weg, zwerfafval, rioolverstopping, ongedierte, wateroverlast of een omgewaaide boom. Deze meldingen kunt u het hele jaar door doen via de website van de gemeente. Op de homepage klikt u op 'Melding of klacht'.
De meldingen die direct gevaar opleveren worden meteen opgelost, maar minder urgente meldingen vragen niet meteen om een oplossing en worden dan opgenomen in het onderhoudsplan van de gemeente. De gemeente bepaalt dan wanneer deze melding wordt opgelost. Het kan dan soms wat langer duren voordat een melding wordt afgewerkt omdat het efficiënter is om een aantal meldingen in één keer af te werken. Echter voor een aantal inwoners leveren deze laatste meldingen grote ergernis op. Daarom is in de begroting van de gemeente €100.000 opgenomen om burgers te laten bepalen welke ergernissen in 2019 opgelost moeten worden. De ergernissen moeten gaan over klein onderhoud aan wegen, fietspaden, voetpaden of bermen. Het gaat dus over onderhoud, niet over herinrichtingen of een nieuwe aanleg.

Hoe gaan we dit doen?

Het proces verloopt als volgt, publiceren, inventariseren, prioriteren, uitvoeren. 

Inventarisatie

Wij willen dorpsraden, kernraad, ZLTO en SeniorenBelangen vragen om kleine ergernissen en/of noodzakelijk klein onderhoud aan wegen, fietspaden, bermen en voetpaden te inventariseren. De inventarisaties dienen uiterlijk 22 februari 2019 bij de gemeente binnen te zijn. Wilt u als burger dat een specifieke melding op de inventarisatielijst komt, meldt u dan vóór 22 februari 2019 bij een van de onderstaande belangenverenigingen:
Tussen 22 februari en 15 maart bekijkt de gemeente de inventarisatielijsten en maakt ze een inschatting van de kosten per ingebracht onderhoudspunt.

Prioriteren

Op 22 maart krijgen de dorpsraden, kernraad, ZLTO en SeniorenBelangen een mail met de totale lijst van ingediende ergernissen/onderhoudsvragen met daarbij een uitnodiging voor een gezamenlijke avond op 26 maart 2019. Tijdens deze avond gaan de belangenverenigingen gezamenlijk bepalen waaraan we de € 100.000,- gaan besteden.

Uitvoeren

Zodra gezamenlijk de prioriteitenlijst is bepaald geeft de gemeente uitvoering aan de onderhoudswerkzaamheden. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden die we voor € 100.000,-- kunnen verrichten in 2019 worden uitgevoerd.
Let op: burgers kunnen meldingen in de openbare ruimte gewoon het hele jaar door blijven doen.
Wilt u als burger dat een specifieke melding op de prioriteitenlijst komt, meldt u dan bij één van bovenstaande belangenverenigingen. Wilt u uw klacht gewoon melden en vindt u het prima dat de gemeente bepaalt wanneer de melding wordt opgelost, dan kunt u uw klacht of melding over de openbare ruimte 24 uur per dag doorgeven. Ga naar de website van de gemeente en klik op 'melding of klacht', vul het formulier in en druk op verzenden. Klachten & meldingen kunt u ook 24 uur per dag doorgeven via de MijnGemeente app! Download de MijnGemeente app via de Play Store of de App Store op uw telefoon of tablet. Is er sprake van een calamiteit? Hiervoor kunt 24 uur per dag terecht op het telefoonnummer 040 224 1400.

zondag 6 januari 2019

Verslag Dorpsavond 15 november 2018


Aanwezig 125 personen.

Om 20.05 opent voorzitter Ger Geurts deze bijeenkomst.
Hij heet allen van harte welkom, vooral wijkagent Jos de Visser die ondanks zijn vakantie toch aanwezig is. Ook de Burgemeester en drie wethouders worden verwelkomd, ook de pers die op deze avond aanwezig is.

Dan komen er een terugblik en een vooruitblik.
Terugblik.
In mei heeft de Dorpsraad een zinvolle bijeenkomst met de Leendse buurtverenigingen gehouden. Ook heeft zij twee bijeenkomsten met de gemeenteraadsleden georganiseerd.
De Dorpsraad heeft een aantal bijeenkomsten over het Centrumplan bijgewoond.
Ook wordt opgemerkt, dat de Dorpsraad bij de gemeente weer een lijst met kleine ergernissen heeft ingediend.
In juni is er samen met de gemeente een 2e inzameldag georganiseerd voor asbestsanering kleine daken.
Ook dit jaar hebben we met een groep vrijwilligers weer twee keer het parkje en beweegtuin een onderhoudsbeurt gegeven.
Ook steunen we het initiatief van enkele dorpsbewoners om te komen tot een coöperatieve woonvorm.

Vooruitblik.
Project Oostrikkerstraat – Langstraat is het volgende grote project.
Zebrapad Dorpstraat bij de Kruivat.
Opknappen van het strijper tunneltje het Lind verbindt project.

Het volgende punt was Energie transitie.
Dorpsraadslid Henk Los geeft een korte inleiding over het onderwerp Hoe komen we van het gas af. De meeste mensen weten nog niet, hoe dit aangepakt moet worden. In de vergadering met de buurtschappen in mei is dit onderwerp ook aan de orde geweest. ER is toen afgesproken dat we tijdens deze Dorpsavond hierop terug zouden komen.
De Heer Cor van Loon lid van de energiecoöperatie Opgewekt Heeze-Leende geeft een uitleg over Energietransitie.
Mevr. Irmie Paassen van Buurkracht geeft daarna een uitleg, waar zij mee bezig zij. In de gemeente Heeze-Leende maken nu het Vogelpark in Leende en het Binnenhof in Heeze gebruik maken van hun diensten. In een buurtschap zijn vrijwilligers nodig, die voor een buurt deze kar willen trekken. Het is een traject van 10 uur. Buurtbewoners kunnen evt. Buurkracht benaderen voor een gesprek van 1,5 uur.

Dan is het woord aan Wethouder Frank de Win. Allereerst bedankt hij iedereen voor de steun die hij gekregen heeft. Voordat hij de ontwerpen die hij zal behandelen wil hij iedereen bedanken voor de steun die hij gekregen heeft.

Sluipverkeer.
Ondanks de maatregelen van de gemeente Cranendonck is het probleem nog steeds niet opgelost. Hij geeft aan dat er ook in de gemeente goed wordt gekeken welke oplossingen voor onze gemeente het beste zouden zijn. Hij geeft aan, dat als straks de weg in de Bulders klaar is, het verkeer in Leende zeker niet minder zal worden.
Bewoner Leo Jansen vraagt of er uit boetes geld gegenereerd kan worden, bijv. als automobilisten ’s morgens toch vanaf de Dorpstraat de Margrietlaan inrijden. Wethouder Pieter van de Stek heeft dit genoteerd.

Multi Functionele Accommodatie (MFA)
Gisteren 14 november, is de grond overgedragen aan de gemeente. De planning is dat in januari 2019 het oude gemeentehuis, de oude Rabobank en de loods van v.Eert gesloopt zijn.
Het aanbestedingstraject voor het centrumplan loopt nog op dit moment Volgende maand krijgt de gemeente de prijzen van de aannemers binnen.
 De bedoeling is dat in augustus 2020 de opening van de MFA is. Duurzaamheid is zoveel mogelijk meegenomen in dit plan.
Verder is de gemeente van plan om in januari 2019 de toestellen van de beweegtuin te verplaatsen naar het Marijkeplein. Het terrein weer geëgaliseerd opgeleverd worden.
Op de vraag wat er met het parkeerterrein bij De Meent gebeurt, kon hij geen antwoord op geven.

Daarna is het woord aan Henk Simkens, voorzitter van Stichting De Meent.
Hij liet het licht schijnen over de stand van zaken en over de ontwikkelingen van het dorpshart/de MFA.Hij geeft aan dat het een laagdrempelig gebouw wordt en dat het gebouw straks wel moet gaan leven. Het succes zal vooral afhangen of de bewoners er ook gebruik van gaan maken.
Een voordeel is dat straks de cultuurzaal met een schuifwand van de gymzaal gescheiden is. Deze kunnen daarom apart van elkaar gebruikt worden.
Het glas in lood raam komt in het gebouw en niet in de buitenmuur.
Hij geeft verder aan dat het ideale gebouw niet bestaat, maar zoals het er nu uitziet, kunnen we verder met deze plannen.

Het Dorp aan het woord.
Piet Philipsen is nu de gespreksleider.
Henk Simkens vraagt of het wel verstandig is om in december 2019 met de renovatie van de Oostrikkerstraat en de Langstraat te beginnen. Stel het wordt een strenge winter. En wat zijn de omleidingsroutes. Dorpsraadslid Paul Martens  kan namens de werkgroep mededelen dat hij verwacht dat er wel begonnen wordt in december maar dat de grote werkzaamheden in het voorjaar zullen plaatsvinden.
Raadslid Harrie Scheepers vraagt of alle wensen in de nieuwe MFA zitten of dat er nog aanvullingen komen. Henk Simkens geeft aan dat het niet over het gebouw gaat, maar over de inrichting.

Adrienne Hogenhuis merkt op dat er langs de N2 bij Waalre grote borden staan dat het verkeer richting Valkenswaard en België op de A2 moet blijven tot richting Leende en daar dan via de afrit verder moet. Dit zal voor meer verkeer op de kluifrotonde zorgen, wat weer overlast gaat brengen. Wethouder de Win merkt op, dat hij hier niet van op de hoogte is.
Uit de zaal wordt nog de reactie gegeven, dat in Valkenswaard het zelfs in het Pools op de borden aangegeven staat.
Reactie gemeente 10-12-2018:
Tijdens de dorpsavond kwam het bord langs de N2 bij Waalre ter sprake dat verkeer naar Valkenswaard/Hasselt omleidt via afrit Leende. Vooruitlopend op het verslag hebben wij hierover alvast navraag gedaan bij gemeente Valkenswaard. Daar vertelden ze ons dat afgesproken is dat na 3 maanden geëvalueerd wordt wat de gevolgen zijn van deze omleidingsroute, inclusief de gevolgen voor de kluifrotonde. Het bord staat er nu ongeveer een maand, dus over 2 maanden is de evaluatie.

Bewoner Maaike Aarts. Zij spreekt namens een 30tal bewoners van het buitengebied.
Zij vraagt of de gemeente al een standpunt heeft over de windmolens, die ze eventueel tussen Leende en Maarheeze willen bouwen?
Verder waar kunnen de mensen terecht over allerlei vragen?
Heeft de gemeente vertrouwen in het onderzoek?
Dorpsraadslid Ger Geurts kan alleen maar mededelen dat deze vragen ook aan de wethouder gesteld zijn.
De gemeente is wel op de hoogte en de Dorpsraad zal dit verder ook in de gaten houden.
De Dorpsraad zet deze vragen door naar de wethouder.

Op de Renheide liggen ribbels langs de weg maar waarom liggen deze met afstanden van een 10tal meter uit elkaar?
Voorzitter Ger Geurts merkt op, dat de vragenstelster dit bij de gemeente neer moet leggen.

Leo Janssen vraagt hoe het staat met de lijst van kleine ergernissen staat? Denk aan hondenpoep, hangjeugd, afval. Dorpsraadslid Willem Heemskerk merkt op, dat deze lijst voornamelijk over bermen gaat. Deze lijst heeft alle aandacht. Die andere zaken moeten met de gemeente besproken worden.

Er wordt ook opgemerkt dat bedrijf Hurkmans de straten in de wijk Obelisk herhaaldelijk open legt en dan weer dicht legt. Kan dit niet anders?
Bewoner Wienand van de Laak geeft aan dat het wegdek van de hoek Schoolstraat/Kerkstraat zeer slecht is. Er wordt hem verzocht om dit zelf aan de gemeente door te geven.

Als er verder geen vragen meer zijn, bedankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun komst en sluit hij om 22.00 uur deze bijeenkomst.