vrijdag 13 november 2015

Uitnodiging Dorpsavond

Donderdag 19 november organiseren we onze jaarlijkse DORPSAVOND. U bent van harte welkom in de Scheuter in Leende. Op de agenda staat o.a. het centrumplan, persoonsalarmering en het Dorps aan het woord. De avond begint om 20.00 uur.

maandag 2 november 2015

Facebook voor het allerlaatste nieuws

Tegenwoordig kunt u via Facebook onze nieuwsberichten lezen. Ga naar Dorpsraad Leende voor het laatste nieuws:
https://www.facebook.com/dorpsraadleende
Inloop avond Dorpsraad

Vanavond (maandag 2 november) om 20.00uur wordt in de Meent onze maandelijkse overleg vergadering weer gehouden. Heeft u belangstelling of heeft u vragen, loop gerust even binnen. Op de agenda staat o.a. de bespreking van onze Dorpsavond op 19 november in de Scheuter. Noteer deze datum alvast in uw agenda.


=====Oktober 2015
Nieuwsbrief Centrumplan Leende uitgegeven namens gemeente Heeze Leende en Wonen Limburg, Wooninc en Wocom.
Op 13 november wordt de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente, de woningcorporaties (VOF: Wonen Limburg, Wooninc. en woCom) en schoolbestuur officieel ondertekend. In deze samenwerkingsovereenkomst is formeel vastgelegd dat we een nieuwe multifunctionele accommodatie (mfa) in het centrum van Leende gaan bouwen. Het gaat dan specifiek om de locatie op de hoek van de Kerkstraat en de Dorpstraat (parkeerterrein, oude Schammertlocatie en voormalige gemeentehuis). In deze multifunctionele accommodatie is plaats voor basisschool de Triangel, Korein Kinderplein (Kindcentrum) en de Meent (dorpshuis). Om partijen duidelijkheid te bieden over de uitgangspunten, maakt de ruimtelijke studie van architectenbureau De Loods onderdeel uit van de samenwerkingsovereenkomst.
Wat betekent dit voor Leende?
Communicatie en inspraak!
Dit betekent uiteraard dat Leende een mooie nieuwe accommodatie krijgt. Maar hoe die accommodatie eruit gaat zien, gaan we samen met de gebruikers binnen de in de overeenkomst vastgestelde kaders verder afstemmen. Dit betekent dat we de komende maanden intensief overleg voeren met de projectorganisatie en diverse groepen mensen. Op dit moment wil de gemeente graag het overleg opstarten met drie groepen, te weten de groep “omwonenden”, de groep “gebruikers van de mfa”, en de Dorpsraad Leende. Daarnaast zal de projectleider Liesbeth Ponsen op korte termijn één dagdeel in de week in gemeenschapshuis De Meent werkzaam zijn. Hierdoor is het altijd mogelijk om de projectleider ter plaatse te spreken. Uiteraard zal de gemeente ook informatiemarkten organiseren waar alle inwoners welkom zijn. Meer informatie hierover volgt in de volgende nieuwsbrief.
Omwonenden
Wie: Onder omwonenden verstaan we mensen die in één van de volgende straten wonen:
Kerkstraat, Schoolstraat, Julianastraat en Dorpstraat (tussen kruising Julianastraat en Valkenswaardseweg). Aangezien wij niet met iedereen persoonlijk kunnen overleggen, stelt de gemeente voor dat iedere straat maximaal twee vertegenwoordigers afvaardigt om in deze groep de belangen van de totale straat te
behartigen. Zo zal deze groep bestaan uit maximaal 8 omwonenden, de projectleider van de gemeente en een afvaardiging van de Dorpsraad Leende. Heeft u interesse
om uw straat te vertegenwoordigen in dit overleg? Neem dan contact op met Liesbeth Ponsen, projectleider, tel: 040 22 41 564 of mail haar l.ponsen@heeze-leende.nl.
Frequentie: De groep omwonenden komt in november 2015 voor het eerst bijeen om met elkaar de wensen, zorgen en ideeën uit te wisselen. De eerste schetsen van de openbare
ruimte en de buitenkant van de mfa zullen dan besproken worden. Daarna zal deze groep in onderling overleg bijeenkomen.
Taak/Rol: Wij raadplegen de omwonenden regelmatig en willen hun mening horen over het bestemmingsplan, de buitenkant van het gebouw en over de openbare ruimte rondom de mfa, waarbij de functionaliteit van het gebouw steeds voorop staat. U begrijpt dat u als buren niet de kleur van de kozijnen of de exacte plaats van de ramen kunt bepalen. Binnen de financiële budgetten proberen wij als buren, zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw wensen. Wij zullen ook steeds beargumenteren waarom we in
bepaalde situaties misschien niet aan uw wens kunnen voldoen.
Gebruikersoverleg
Wie: In deze groep neemt een afvaardiging van de toekomstige gebruikers van de nieuwe mfa plaats. Te weten: vertegenwoordigers van het bestuur van De Meent, de directie
van basisschool De Triangel, de verantwoordelijke van Korein Kinderplein, een lid van de Dorpsraad Leende en de projectleider.
Frequentie: In onderling overleg en in overleg met de projectorganisatie bepalen we de frequentie.
Taak/Rol: Met deze groep gaan we samen de binnenkant van de mfa vorm en inhoud geven.
Samen met de projectorganisatie gaan we aan de slag om het programma van eisen zo goed mogelijk te vertalen en om het meest efficiënte ontwerp te maken. Uiteraard met de ruimtelijke studie op tafel die reeds eerder in overleg met deze groep is besproken.
Dorpsraad
Wie: De Dorpsraad Leende is een erkend overlegorgaan voor de gemeente. Uiteraard betrekken we hen bij de ontwikkelingen in het dorp Leende. De Dorpsraad dient het totale belang van het dorp. Daarom willen we alle inwoners vragen om ideeën en
suggesties over de centrumontwikkeling ook vooral via de dorpsraad met ons te delen: secretariaat@dorpsraadleende.nl. Onze contactpersonen voor het Centrumplan Leende zijn Randy Graybill en Piet Kuppens.
Frequentie: In onderling overleg bepalen we de frequentie.
Taak/Rol: De Dorpsraad vertegenwoordigt de inwoners van Leende. Omdat we niet met iedere inwoner apart kunnen overleggen, vragen we de Dorpsraad om alle ideeën en suggesties die ze vanuit het dorp horen te bundelen en met ons te delen. Leidraad hierbij is de aan de gemeente eerder aangeboden “Raadpleging burgers over de inrichting van Centrum Leende”. Wij bespreken iedere mijlpaal in het project met de Dorpsraad. De Dorpsraad behoudt zo haar eigen positie en kan beargumenteerd aangeven waarom ze wel of geen commitment kan afgeven.
Inwoners van Leende
Het centrum is van iedereen en iedereen mag nu of in de toekomst gebruik gaan maken van de mfa. Daarom willen we de inwoners van Leende graag op de hoogte houden via deze nieuwsbrief Centrumplan Leende. Daarnaast zal de gemeente met enige regelmaat een informatiemarkt houden om de inwoners van Leende te informeren over de stand van zaken en de concepttekeningen te tonen. Ook tijdens de dorpsavond op 19 november 2015, georganiseerd door de Dorpsraad Leende, zal een korte toelichting gegeven worden op het Centrumplan Leende. Tijdens deze markten zijn er voldoende projectmedewerkers en bestuurders aanwezig om uw vragen te beantwoorden.
Planning
Naar verwachting ligt er in februari 2016 een voorontwerp bestemmingsplan en zijn de onderzoeken die uitgevoerd moeten worden in het kader van de bestemmingsplanprocedure dan geactualiseerd.
Het gaat om onderzoeken op gebied van verkeer/parkeren, archeologie, bodem, geluid, flora- en fauna, luchtkwaliteit en externe veiligheid.
Ook zal het voorontwerp van de nieuwe mfa dan op hoofdlijnen gereed zijn.
Nieuwsbrief
Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via de website van de gemeente www.heezeleende.nl/nieuwsbriefleende .
Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het Centrumplan Leende, neem gerust contact op met Liesbeth Ponsen van de gemeente via mail l.ponsen@heeze-leende.nl