zondag 18 december 2016

Laatste inloopavond centrumplan 19 december 2016

Beste dorpsbewoners,

Morgen, maandagavond 19 december, is de laatste mogelijkheid om gebruik te maken van het inloopspreekuur op het gemeentehuis om vragen te stellen over het Centrumplan. Tussen 19.00 en 20.00 uur zitten de wethouders klaar.

Laat deze mogelijkheid niet verloren gaan en zorg dat u er bent.

De onderwerpen die u ter sprake kunt brengen zijn:
- Waarom wordt er niet geluisterd naar de achterban, naar de burgers. Een grote meerderheid staat niet achter het plan. Hebben alle reacties (ondertekende petities en ingediende zienswijzen) dan niets te betekenen? Ook al worden zienswijzen misschien ongegrond verklaard, de inwoners spreken hiermee wel hun bezorgdheid uit!
- Ontsluiting aan de Kerkstraat. Een ontsluiting via de Kerkstraat is dringend gewenst; een ontsluiting via de Julianastraat is ongewenst. De splitsing Dorpstraat – Julianastraat zal alleen maar nog drukker en nog onveiliger worden, als in de Julianastraat een ontsluiting komt. Denk ook aan de file/het sluipverkeer ‘s morgens in het dorp (op werkdagen).
- Rapport Veilig Verkeer Nederland afdeling Heeze-Leende
Waarom wordt het rapport van Veilig Verkeer Nederland afdeling Heeze-Leende terzijde geschoven. Hierin staan meerdere aanbevelingen die te maken hebben met de veiligheid van de weggebruikers. Ook Veilig Verkeer Nederland afdeling Heeze-Leende heeft een sterke voorkeur voor ontsluiting aan de Kerkstraat en vindt ontsluiting aan de Julianastraat onwenselijk.
- Parkeerplaatsen
De parkeerplaatsen in het gebied zijn moeilijk vindbaar, niet aaneengesloten en men kan er niet rondrijden.
- Multi Functionele Accommodatie - spiegeling zalen
Spiegeling van het gebouw maakt de Multi Functionele Accommodatie veel aantrekkelijker en doelmatiger voor de gebruikers. Hiermee kunnen twee rechthoekige zalen gerealiseerd worden met voordelen voor ‘zicht over de gehele zaal’ en ‘akoestiek’. Daarnaast is een flexibel of vergrootbaar podium wenselijk.
- Grondgebonden woningen
Het is wenselijk dat de grondgebonden woningen platte daken krijgen en hierdoor passen qua stijl bij de woningen aan de Kerkstraat en de aangrenzende MFA. Ook geeft dit meer privacy voor de bewoners aan de Kerkstraat.
- Dorpse uitstraling
De getekende Multi Functionele Accommodatie heeft geen dorpse uitstraling, geen dorps karakter heeft en past niet in het straatbeeld van Leende (veel Leendse bewoners geven voorkeur aan gebouw met elementen van ‘Hart van Leende’, getekend door Marcel van de Wolfshaar. )
Graag zoveel mogelijk delen!
Succes.

woensdag 14 december 2016

Verslag Dorpsavond 2016
Verslag Dorpsavond      donderdag 17 november 2016
Deze Dorpsavond werd door een 100-tal mensen bezocht.
Om 20.05 uur opent voorzitter Ger Geurts deze avond.
Allereerst was er een terugblik op het afgelopen jaar.  Hier werden met name de opknapbeurt van de Dorpstraat Noord genoemd, waaruit blijkt dat bij een goede samenwerking veel bereikt kan worden. Ook de prijs, die de Dorpsraad met de Afvalbingo had gewonnen (i.v.m. het met vrijwilligers onderhouden van het Park) , was het vernoemen waard.

Punt 2  File op de A2 en het sluipverkeer
De heren Kirkels en Van Ekeren van Platform A2 kwamen hierover uitleg geven. Platform A2 werkt samen met de gemeente. De minister is voor 2 x 3 rijstroken,  maar dat kan nog  jaren gaan duren. Er is nu geen budget voor. Door de drukte op de A2 is het in Leende elke dag file rijden.
Er ontstond een levendige  discussie.
Bewoners van de Dorpstraat geven ook nog aan, dat het sluipverkeer voor schoolgaande kinderen gevaarlijke situaties oplevert.  Aanwezigen die mee actie willen voeren, kunnen in de pauze hun naam en e-mailadres aan de bestuurstafel doorgeven, zodat een aantal bewoners van de Dorpstraat  met hen gaat bekijken, wat er aan de overlast gedaan kan worden.  
M.b.t. een actie: de heer Jan-Willem Reiling zegt, dat in Vught een slagboom op de weg staat, waardoor het (sluip)verkeer gedoseerd wordt toegelaten. Hierdoor blijft  het gemotoriseerd verkeer hopelijk op de snelweg.
Er wordt ook nog gezegd, dat in noodgevallen de brandweer last kan hebben van het vele sluipverkeer in Leende.
De heer Willem Heemskerk van de Dorpsraad merkt op, dat er met Kernraad Strijp een werkgroep is, die regelmatig overleg over dit probleem heeft. Op deze avond gaf een drietal personen zich op om samen met deze verkeerscommissie naar dit probleem te kijken (dit zijn mevrouw  M. Leurs, mevrouw A. Hogenhuis en de heer  J. Dommels).

Punt 3   Asbestsanering – in 2020 Leende asbestvrij
Dorpsraadlid Franz Vermunt geeft uitleg over wat er gaat en moet gebeuren. De Dorpsraad wil een collectief opstarten om het probleem voor de particulier gezamenlijk aan te pakken en op te lossen. In de loop van 2017 komt er een inloopmarkt over dit onderwerp. Er worden vrijwilligers gevraagd om hierover mee te denken (de heer F.van Gastel meldt zich hiervoor aan).

Punt 4  Het Dorp aan het Woord o.l.v. de heer Jan Willem Reiling
Mevr. L. Meijs meldt, dat de Dorpstraat Noord prachtig is opgeleverd,  maar dat er door het zware vrachtverkeer nu al gaten in de weg zitten.  Ze vraagt aan wethouder Van der Rijt, waarom deze straat geen 30 km zone is. Zij wil hier niet op ingaan, omdat dit punt in de werkgroep Dorpstraat Noord al aan de orde gekomen is. Zij stuurt hierover informatie door naar de Dorpsraad, die dit op de site zal publiceren.
De heer Leo Janssen vraagt wat er met de speeltoestellen gebeurt, als het Centrumplan doorgaat. Deze blijven voor Leende bestemd volgens wethouder van der Rijt. Elk goed initiatief is welkom.
Er wordt gevraagd, wat we tegen de tanks kunnen doen, die door de Dorpsstraat rijden. Volgens de wethouder kan de gemeente hier niets tegen doen. Ze adviseert het kenteken te noteren en naar  Defensie te bellen.
Er wordt opgemerkt, dat de huizen in de Dorpstraat ooit trillen door het zware verkeer. Dit is onder de aandacht van de gemeente.
Dan is er de vraag aan de gemeente of er al ooit een meting naar fijnstof in de Dorpstraat is gedaan? Het antwoord van de wethouder is kort maar fel Nee. Wordt er door de gemeente wel initiatief genomen om dit te gaan meten? Het antwoord is nu ook Nee. Wethouder Van der Rijt gaat hier achter aan gaan en de norm bekijken.  Zij geeft het antwoord door aan de Dorpsraad, die dit op de site zal publiceren.
Het parkeren bij de tijdelijke school  aan de Breedvennen is een groot probleem en gevaarlijk, vooral nu Piet van Mierlo daar aan het bouwen is.  De vraag is dan ook of de gemeente hier iets tegen gaat doen. De gemeente heeft al diverse keren met de school en de politie hierover overleg gehad. Ouders moeten ook goed uitkijken. Bij problemen moeten zij dit aan de school doorgeven.
Dan komt de vraag waarom er geen hangplek voor de hangjeugd is  in Leende. Volgens burgemeester  Verhoeven is de jeugd vrij om te gaan en staan waar ze wil. Dat kunnen wij ze niet opleggen. Volgens wijkagent Jos de Visser is er op dit moment geen overlast van de hangjeugd. De jongeren vragen niet om een hangplek.
Na een korte pauze gaan we verder met het Centrumplan.
Er zijn volgens de voorzitter op dit moment diverse groepen actief om een goed en breed gedragen MFA te krijgen. Want op dit moment staat er nog steeds een No Go. Wethouder Toon Bosmans geeft een toelichting op de stand van zaken op dit moment, en dat de gemeente hard bezig is om voor Leende een bruikbaar en goed MFA te realiseren. Het is volgens hem nog maar 1 minuut voor 12 om alles voor elkaar te krijgen. Begin januari 2017 zal de gemeenteraad hun oordeel moeten geven over het plan. Ook zijn er in het nieuwe plan diverse opmerkingen meegenomen van de inwoners en ze hebben dan ook goede hoop dat alles goed komt. Volgens Mevr.L.Ponssen zijn er 311 zienswijze ingediend.
Henk Simkens spreekt namens het gebruikerscollectief en zij zijn zeer benieuwd hoe het plan er nu uit ziet. De opdracht aan de architect was wel om het gebouw sober te houden en dit klopt volgens de voorzitter.
Dan is de vraag wat het prijsverschil is tussen het plan van de gemeente en het plan Hart van Leende dat is niet bekeken om dat het plan van de gemeente gehandhaafd blijft.
Het laatste woord is voor de burgemeester hij vraagt wel om alle medewerking want als dit plan niet doorgaat gaat het hele plan voor een nieuwe MFA niet door omdat alles voor 1 juli 2017 alles rond moet zijn.
Dan komt nog de Rondvraag.
Dhr. P.Liebregts heeft al 5 x een gesprek gehad met de gemeente over de wateroverlast op zijn bedrijf maar er gebeurt niets. Zijn vraag is waarom gebeurt er niets?  De dorpsraad geeft de vraag door aan de wethouder. Deze vind dat deze vraag niet bij de gemeente thuis hoort maar bij het waterschap.
Dan sluit de voorzitter om 22.30 Uur deze bijeenkomst.

vrijdag 18 november 2016

Verslag Dorpsavond 17 november 2016

De Dorpsavond 2016 werd druk bezocht. Iets na 8 uur werd de bijeenkomst geopend. Allereerst werd teruggekeken op de activiteiten van het afgelopen jaar. Hierna werd namens het Platform Verbreding A2 een toelichting gegeven op de problematiek rond de A2 Weert-Eindhoven. In het kort kan gesteld worden dat het nog zeker 10 jaar kan duren voordat eventuele plannen uitgevoerd gaan worden. Zie voor informatie: http://mirta2weerteindhoven.nl/default.aspx
Het fileprobleem wordt door de aanwonenden als zeer vervelend ervaren. Ook komt de veiligheid voor de (schoolgaande) jeugd in het geding. Door aanwonenden wordt opgeroepen tot actie! Het fileprobleem / de veiligheid wordt een aandachtspunt voor de Leefbaarheidsagenda 2017.
Hierna werd een toelichting gegeven op het onderwerp "asbest sanering voor particulieren". Het beleid van onze gemeente is er op gericht om per 2020 "asbestvrij" te zijn.
Jan Willem Reiling presenteerde het onderwerp: "Het dorp aan het woord". De vragen worden door ons gebundeld en binnenkort besproken in een reguliere Dorpsraad bijeenkomst. Hierna zullen we deze publiceren en eventueel aanvullen op de Leefbaarheidsagenda 2017. Na de pauze kwam het onderwerp Centrumplan aan de orde. Door de wethouder Bosmans werd een toelichting gegeven over de stand van zaken. Hij vertelde dat het gevelontwerp a.s. maandag in ene besloten vergadering wordt gepresenteerd aan de gemeenteraad. Daarna wordt het ontwerp gepresenteerd aan Dorpsraad Leende, de belangenorganisaties en de inwoners. De wethouder vertelde dat de tijd dringt en er geen ruimte is voor alternatieve ontwerpen. Op 1 juli 2017 moet de bouwvergunning rond zijn. Uit de reacties van de aanwezigen kon ook nu weer opgemaakt worden dat veel inwoners niet tevreden zijn met de bestaande plannen. Niet alleen het gebouw maar ook het verkeersplan roepen nog veel vragen op.
Het laatste agendapunt betrof de (noodzakelijke) uitbreiding van de Dorpsraad Leende. Vind jij ook dat de Leefbaarheid in ons dorp belangrijk is en wil jij daar je steentje aan bijdragen, meld je dan aan als lid van de Dorpsraad Leende. We vergaderen een keer in de maand en verdelen onze interesses en werkzaamheden door plaats te nemen in commissies. Ook bent u altijd welkom om een of meerdere vergaderingen bij te wonen om te kijken of het iets voor u is.

De Dorpsavond 2016 zit er weer op. Inwoners bedankt voor jullie grote opkomst en jullie inbreng. SAMEN KOMEN WE VERDER!

zaterdag 12 november 2016

Uitnodiging DorpsavondPersbericht november 2016

Op donderdag 17 november 2016 organiseert de Dorpsraad Leende weer haar jaarlijkse Dorpsavond. Op deze avond wordt allereerst teruggekeken op onderwerpen die het afgelopen jaar aan de orde zijn geweest.
Op de agenda staat o.a. de verbreding van de A2. Door medewerkers Platform A2 zal hierop een toelichting worden gegeven. Verder wordt er aandacht besteed aan Asbestsanering voor Particulieren. De gemeente Heeze-Leende heeft zich ten doel gesteld om in 2020 asbestvrij te zijn. Er wordt informatie verstrekt over procedures, alternatieven en kosten. Aandacht wordt ook besteed aan het fileleed in de ochtenduren in ons dorp. Vanzelfsprekend mag het Centrumplan niet ontbreken. Wij hopen u bij te praten over de laatste ontwikkelingen. 
Tot slot wordt aandacht besteed aan het onderwerp “Het Dorp aan het woord”. Op ludieke wijze worden de aanwezigen uitgedaagd mee te denken over de toekomst van Leende. Voor ons als Dorpsraad belangrijk als input voor de komende jaren.
De avond wordt gehouden in de Scheuter en begint om 20.00 uur.
Belangstellenden worden ontvangen met koffie en thee. 

donderdag 3 november 2016


Woensdagmiddag 2 november 2016 hebben wij (Dorpsraad Leende samen met Henk Simkens als afgevaardigde van het Gebruikerscollectief) de Raadpleging Burgers d.d. 27 oktober 2016 aangeboden aan de wethouder Toon Bosmans. Ook hebben wij hem nog gewezen op de vele reacties op de brief van vier Dorpsgenoten, de reacties op de site van HartvoorLeende en de eerdere reacties die op de site van Tinus Aarts zijn verschenen.

dinsdag 1 november 2016

Centrumplan

Tot morgenmiddag (woensdag 2 november 2016) heeft u nog tijd om uw zienswijze in te dienen. Laat uw mening niet verloren gaan. Het is belangrijk dat u laat horen hoe u over het bestemmingsplan denkt.
N.a.v. de informatieavond/raadpleging burgers op 27 oktober 2016 zijn de uitgebrachte stemmen geteld. De avond werd bezocht door ongeveer 450 personen, waarvan er 353 een stem hebben uitgebracht. 348 bezoekers stemde voor het plan "Hart van Leende".
Het nieuwe MFA zal meer dan veertig/vijftig jaar het dorpsaanzicht in Leende bepalen. Het nieuwe plan zal in de ogen van de belangenorganisaties voldoen aan de wensen van de inwoners.
De uitgebrachte stemmen / meningen en opmerkingen tijdens de informatieavond/raadpleging zijn door de Dorpsraad Leende verwoord in een schriftelijk verslag, hetgeen op woensdag 2 november 2016 aangeboden zal worden aan de verantwoordelijke wethouder(s).
We houden u op de hoogte.

Dorpsavond 17 november 2016

Noteer deze datum alvast in uw agenda.
In Restaurant de Scheuter organiseren wij onze jaarlijkse dorpsavond.
De agendapunten zijn
Centrumplan
Verbreding A2
Asbestsanering voor particulieren

zondag 23 oktober 2016

Uitnodiging Informatieavond Centrumplan

Hier moet u bij zijn!
Kom naar De Meent op donderdag 27 oktober 2016, aanvang 19.30 uur. 


Tijdens de inloopavond van 18 oktober j.l. heeft de gemeente een gedeelte van haar plannen laten zien. Verkeerssituatie, plangebied en parkeergelegenheid zijn hier gepresenteerd alsmede de indeling van de MFA (Multi Functionele Accommodatie). Toch bleef er veel onduidelijk voor de bezoekers.
De Dorpsraad, Het Gebruikerscollectief en De Klankbordgroep Omwonenden hebben veel energie gestoken in het mede ontwikkelen van het voorliggende plan, maar wil ook zeker de mening van de Leendenaren hierover horen.
Inmiddels kan ook het alternatieve plan Hart van Leende rekenen op steeds meer belangstelling.
Het centrumplan zal voor de komende tientallen jaren het aanzicht van onze kern in belangrijke mate gaan bepalen en is daarmee belangrijk voor iedereen.
Aanstaande donderdag 27 oktober willen wij de organisaties, verenigingen en inwoners van Leende informeren over de voor- en nadelen van beide plannen. 

Wij vragen de inwoners en overige belanghebbenden op deze informatieve en objectieve avond te komen kijken, luisteren, te vergelijken en ook hun mening te geven. 

Agenda:
• Welkom en inleiding Dorpsraad
• Presentatie plannen gemeente
• Presentatie plannen Hart van Leende
• Toelichting standpunten betrokken belangengroepen
• Ruimte tot stellen vragen
• Conclusie en einde


Heel graag zien wij u verschijnen en verzamelen wij uw mening. Welk plan kan het beste dienen als basis voor een mooi en functioneel centrumplan?
De zaal is open vanaf 19.30 uur, u kunt dan beide plannen inzien. Om 20.00 uur begint het officiƫle gedeelte.

zaterdag 10 september 2016

Supporter van SCHOONSAMENWERKINGSDAG BEWEEGTUIN/SPEELPARK LEENDE


Als supporter van “SCHOON” organiseert de Dorpsraad Leende op twee zaterdagen per jaar een “klusmoment” in de beweegtuin/speelpark aan het Meentplein/Schoolstraat. Met omwonenden gaan we een paar uurtjes aan de slag om het park weer winterklaar te maken. Op zaterdag 24 september 2016 is het weer zover.
In 2012 werd de “Beweegtuin” en “Speelpark” in gebruik genomen. Veel inwoners hebben hun / haar bijdrage geleverd, tijdens de samenwerkingsdagen bij de totstandkoming.
Als Dorpsraad Leende zijn we verheugd te zien dat er door oud en jong veel gebruik gemaakt wordt van de beweegtuin / het speelpark.
Zowel in het voorjaar als het najaar doen we weer een beroep op”eenieder” om een paar uur te investeren om het park weer “aantrekkelijk” te maken.
Op zaterdag 24 september 2016 vanaf 09.30 uur is iedereen welkom om te schoffelen, harken, vegen en ruimen. De Dorpsraad Leende zorgt voor een kopje koffie met wat lekkers.
Graag zelf tuingereedschap meenemen.

dinsdag 19 juli 2016

Is het Rabobank-gebouw de sleutel tot het centrumplan Leende.Zowel de Dorpsraad als het Gebruikerscollectief en de Klankbordgroep, maar ook zeker veel Leendenaren, waren verrast te lezen, dat de gemeente het Rabobank-gebouw aan wil kopen om dit bij het nieuwe Centrumplan te betrekken. Jarenlang was het bij de gemeente Heeze-Leende onbespreekbaar om dit pand aan te kopen om tot een beter plan te komen.
Met de aankoop van dit gebouw kan de Multi Functionele Accommodatie (MFA) verplaatst/aangepast worden. Hierdoor  komt er wat meer ruimte rondom dit gebouw. Dit zal zeker de leefbaarheid in het centrum verhogen.
De aankoop van het Rabobank-gebouw biedt zeker mogelijkheden, waardoor de uitgangspunten totaal anders worden. Het huidige ontwerpplan is tot stand gekomen op basis van het gegeven van het veel te krappe perceel voor de MFA. Met de aankoop van het Rabobank-gebouw kan er een beter ontwerp gerealiseerd worden.
Voor de Dorpsraad zijn echter nog veel zaken onduidelijk. Door het grote aantal woningen, dat de gemeente in dit plan wil realiseren, blijft er te weinig ruimte voor parkeren en voor ‘groen’ over. Daarnaast is er nog steeds geen verkeersplan met aandacht voor een goede en logische verkeersontsluiting.
Zowel de Dorpsraad als het Gebruikerscollectief willen alles in het werk stellen om een nieuw c.q. aangepast plan op korte termijn te realiseren. Ook wij gaan voor een nieuwe MFA, maar wel een MFA, waar we jaren mee vooruit kunnen en waar we met z’n allen trots op kunnen zijn.

donderdag 11 februari 2016

Supporter van schoon!

Heeft u zaterdag 19 maart 2016 al in uw agenda genoteerd? Vanaf half 10 doen we weer mee met "Supporter van Schoon" en gaan we aan de slag in ons speelpark aan Meentplein/Schoolstraat! Wij zorgen voor koffie en wat lek
kers!

STEM EN MAAK ONZE GEMEENTE MOOIER

Heeft u de folder van Recreatief Heeze Leende al gezien? U kunt stemmen om onze gemeente mooier te maken. U kunt kiezen uit vijf mogelijkheden: vlaggenmasten, permanente kunst, hanging baskets, de dommel door Heeze en schaaapjes! Het stemmen duurt nog tot 21 februari 2016. Ga naar www.recreatiefheezeleende.nl

vrijdag 29 januari 2016

Inloop spreekuur

Beste Dorpsgenoten

Maandag 1 februari houden we onze maandelijkse (overleg)vergadering. 
Heeft u vragen en/of opmerkingen laat het ons weten. Vanaf 20.00 uur bent u welkom in de Meent. U kunt uw vragen en/of opmerkingen ook naar ons opsturen: secretariaat@dorpsraadleende.nl.